فایل ورد (word) مقاله تاثير جنسيت و شخصيت مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تاثير جنسيت و شخصيت مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تاثير جنسيت و شخصيت مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تاثير جنسيت و شخصيت مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تاثير جنسيت و شخصيت مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان :

خلاصه 
این تحقیق با تمرکز بر سازمانهای واقعی و باتوجه به ارزشهای اجرایی مدیران ، در دوزمینه علمی عمده "مدیریت کیفیت و روان شناسی " انجام شده است .
در این تحقیق سعی شده که به سیستم مدیریت به عنوان یک ساختار تصمیم گیری نگاه شود با این فرض که قدرت فرماندهی در سازمان به یک واحد محول گردیده است وعملکردهای حاصل از این ساختار در جهت اهداف سازمان طراحی شده است . همچنین به سیستم ارزیابی کارکنان به عنوان یک قسمت ضروری در سیستم مدیریت سازمان توجه شده است .
چنانچه بتوانیم فرایند طرح ارزیابی عملکرد را در مرکزیت وجودی مدیران قرار دهیم نه تنها موجب یک ارتباط کلی می شود بلکه این سطوح اطلاعاتی خود به تاثیر ویژگیهای اطلاعاتی و بهره وری بیشتر در سازمان منجر خواهد شد.
این پژوهش به منظور تاثیر جنسیت و شخصیت مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان وارائه مدل در فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان آن انجام شده است . جامعه آماری 573نفری از میان مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دراین پژوهش دو نوع پرسشنامه بود: که پرسشنامه اول آزمون شخصیتی کاتل به منظورتعیین تیپهای شخصیتی مدیران زن و مرد برحسب شخصیتهای درونگرا، برونگرا،حساس و غیرقابل انعطاف ، خودکفا و ناتوان در تصمیم گیری بودند و پرسشنامه دوم فرم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور فرمهای غ - 12-67"87" و غ - 3-72" 124" بودند که در این مرحله 320 نفر از کارکنان توسط مدیران "573 نفر" براساس عوامل فرایندی ، عملکردی و اخلاقی مندرج در فرمهای مذکورارزیابی شدند. در این پژوهش از برنامه SPSS و از دو مدل آماری "1" مدل رگرسیون چندمتغیره به منظور تعیین اثرات فاکتورهای مختلف مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان و"2" مدل فاکتور آنالیز به منظور تحلیل عوامل "عملکردی ، فرایندی و اخلاقی " در فرم ارزیابی عملکرد مدیران پرداخته شد و در هر گروه ماتریس ضرایب همبستگی بین علل فرم های ارزیابی عملکرد سازمان استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری و مدل رگرسیون چندمتغیره و فاکتور آنالیزداده ها نشان داد که توزیع نمرات در هر دو گروه جنسی و شخصیتی در سطوح بالایی متمرکز شده است و بین اثرات عوامل عملکردی ، اخلاقی و فرایندی مدیران و ارزیابی عملکرد کارکنانشان ارتباط معنی داری را نشان داد "P 0.005"". در مدل فاکتور آنالیز ازفرم های ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان استخدام کشوری بیانگر این بود که واریانس مقادیر ویژه یک فاکتور در همه آنها بزرگتر از یک بود و آن رعایت مقررات و انضباطاداری بود. "ماتریس الگوی فاکتورها و توزیع ضرایب وزنی مبین بر تاکید موارد بودند.".البته نکته قابل توجه در این مدل این بود که فاکتورها مستقل از یکدیگر بودند و می توان نتیجه گرفت که کلیه اقداماتی که به منظور برنامه ریزی در ارزیابی عملکرد کارکنان صورت می گیرد، به طور همزمان روی چند علت اثر می گذارد، که دسته ای تقریبا به نوعی از کیفیت و کمیت کار بحث می کنند، که همه این عوامل ، بامیزان آگاهی مدیر از افراد در محدوده مدیریت در ارتباط بوده و دسته دیگر عوامل ارزیابی به فاکتورهای اخلاقی و وجودی افراد در سازمان است . باتوجه به یافته های پژوهش ، پژوهشگر در زمینه فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ارائه مدل فاکتور آنالیز در سه زمینه شامل : 1" اصلاح و بهبود فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان ، 2" روش اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و 3" سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری و محاسبه میزان کارآیی هریک از سوالهای مندرجه در فرم های ارزیابی عملکرد پرداختند.

مسئله پژوهش 
بررسی شخصیت و دورنمایه های افراد حائز اهمیت است . افراد یک سازمان هرکدام دارای ویژگیهایی هستند که از نظر خلق و خوی ، برخورد با دیگران ، نحوه کار و همکاری در محیط کار با سایرین متفاوتند.
از آنجا که مدیران در سازمانها از عناصر اصلی در نیل به اهداف سازمانی هستند، آنان نیز مانند سایر افراد جامعه دارای تفاوتهای فردی ، رغبتها و تمایلات مخصوص به خودمی باشند که اصولا اینگونه تفاوتها از سطح نگرش ، دانش و نظام ارزش آنها متاثرمی گردد.
از خصائصی که عمل مدیریت را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، شخصیت مدیر وخصیصه دیگر، مقام جنسی آنان است . این مقام برخلاف مقامهای اجتماعی و اکتسابی بدون خاص قبلی او بوده اند و از آن رهایی نیست .
عمل سیستم مدیریت بایستی منعکس کننده این حقیقت باشد که همه تصمیمهای مدیران می تواند بر کار کارکنان تاثیر بگذارد. به طور مثال ارزشهای اخلاقی مدیران که حاوی نوع دوستی ، پیشرفت ، شکیبایی ، همکاری ، خودجوشی ، سازش و وفاداری ،مسئولیت پذیری و صرفه جویی و غیره است ، که این موضوع حتی در ساختن و تکوین شخصیت کارکنان نیز موثر است . پرولن 1993".
باتوجه به اینکه سیستم ارزیابی عملکرد نوعی ارزیابی عینی است که نه تنها در رفتارانسانی به مثابه یک درون داد عمل می کند، بلکه در ساختار تصمیم گیری و دادن پاداشها وتوسعه سازمانی و در نهایت در ارتقا سازمان بسیار مهم هستند.
گان "1993 "GUNN اظهار می دارد، ارزیابی کارکنان به عنوان یک قسمت ضروری درسیستم مدیریت سازمان است که بایستی در جهت کنترل عملکرد سازمان و باتوجه به حصول فلسفه سازمانی مورد عمل قرار گیرد.
در چارچوب سازمانهای دولتی کشورمان می توان به موارد متعددی به عنوان نقاطبحران توجه داشت و مشکل را در آنها جستجو کرد. اما فرآیند مشکل گشایی در اینجانه تنها از بالا و استفاده از قدرت است بلکه از پایین و در سطح مدیران عملیاتی بابهره گیری از یافته هایی در زمینه قدرتهای درونی و استعدادهای آنها پیگیری خواهد شد.
پژوهشگر طی سالها خدمت در بخش دولتی این حقیقت را اذعان می دارد که مدیران بدون آنکه خود متوجه باشند، در انتخاب خصوصیت مورد سنجش و به کاربردن روش سنجش در پرسشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور دچار لغزش می شوند،که از نتایج آن زیر نفوذ قرارگرفتن سیستم ارزیابی عملکرد و در نتیجه به صورت مصنوعی عمل کردن آن است .
مدیران به تبع نوع شخصیت و جنسیت خویش دارای شیوه ها و طرز عمل متفاوتی در امور ارزیابی عملکرد سازمان هستند، که اگر فرآیند طرح ارزیابی عملکرد را درمرکزیت وجودی ارزشیابی کنندگان "مدیران " قرار دهیم ، نه تنها موجب یک ارتباط رفتاری شغلی خاص در ارزیاب کنندگان و ارزیاب شوندگان می شود، بلکه ایجاد یک رفتاراطلاعاتی در افزایش بهره وری سازمان می گردد.
اما تحقیقی در زمینه فوق نه تنها در ایران حتی با مطالعه متون خارجی و داخلی درجای دیگری انجام نشده است ، لذا امید است پژوهش حاضر جوابگوی این مهم باشد.
هدف تحقیق - هدف این تحقیق کنکاش در مبحث روان شناسی سازمان و دستیابی به یک سری اصولی است که بر بهره وری بیشتر در فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان "فرم های ارزیابی عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی " استوار است .
هدف کلی : تعیین جنسیت و شخصیت مدیران بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شهید بهشتی در ارزیابی عملکرد کارکنانشان بود که براساس آن اهداف ویژه تحقیق شامل : تعیین مشخصات دموگرافیکی مدیران 
تعیین گونه های شخصیتی مدیران واحدهای مختلف برحسب جنسیت و شخصیتهای درونگرا، برونگرا، حساس و غیرقابل انعطاف ، خودکفا و ناتوان در اخذ تصمیم گیری 
تعیین نمرات ارزیابی عملکرد کارکنان برحسب جنسیت و شخصیتهای تعیین شده مدیران بیمارستانهای دانشگاههای مربوطه .
تعیین اثرات فاکتورهای مختلف مانند گروه شغلی ، سن ، جنس کارکنان ، وضعیت تاهل ، خدمات آموزشی و بالینی و مدیریتی و میزان تحصیلات ، سن و جنس و شغل وتعداد کارکنان و میزان سابقه کار مدیران در نمرات ارزیابی عملکرد برحسب جنسیت وشخصیت مدیران آنان .
تعیین مدل تحلیل عوامل "عملکردی ، فرآیندی و اخلاقی " ارزیابی عملکرد برحسب شخصیتهای مدیران زن و مرد سه دانشگاه علوم پزشکی ذکرشده .
باتوجه به اهداف کلی پژوهش سوالهایی به شرح زیر مطرح گردید:
آیا مدیران زن با شخصیتهای درونگرا، برونگرا، حساس و غیرقابل انعطاف ، خودکفا وناتوان در تصمیم گیری در ارزیابی عملکرد کارکنان نمرات بیشتری را نسبت به مدیران مردبا شخصیتهای درونگرا، برونگرا، حساس و غیرقابل انعطاف و خودکفا و ناتوان درتصمیم گیری را می دهند؟
آیا بین اثرات عواملی مانند گروه شغلی ، سن ، جنس کارکنان و وضعیت تاهل ، خدمات آموزشی بالینی و مدیریتی ، میزان تحصیلات ، سن ، جنس شغل و تعداد کارکنان و میزان سابقه کاری مدیران زن و مرد با شخصیتهای درونگرا و برونگرا، حساس و غیرقابل انعطاف ، خودکفا و ناتوان در تصمیم گیری و نمرات ارزیابی عملکرد کارکنانشان تفاوت وجود دارد؟
تحلیل مدل فاکتور آنالیز عوامل "عملکردی ، اخلاقی و فرآیندی " فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان برحسب شخصیت و جنسیت مدیران چگونه است ؟

روش پژوهش 
این پژوهش مطالعه ای تحلیلی از نوع همبستگی یا هم خوانی "CORRELATION OF ASSOCIATIONAL RESEARCH "است که به منظور تعیین تاثیر جنسیت وشخصیت مدیران بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران و شهید بهشتی در ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه مدل فاکتور آنالیز "FACTOR ANALYSIS" ورگرسیون چند متغیره به عمل آمده است . پژوهش حاضر دارای سه متغیر بوده که متغیرهای مستقل آن جنسیت و شخصیت مدیران و متغیر وابسته آن ارزیابی عملکردکارکنان است . جامعه پژوهش کلیه سرپرستان یا مدیران واحدهای مختلف بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی که شرایط و معیارهای تعیین شده برای واحدهای مورد پژوهش را دارا بودند، در نظر گرفته شد.
نمونه این پژوهش را یک گروه از مدیران یا سرپرستان شاغل در واحدهای مختلف که شامل کادرهای اداری ، دبیرخانه ، تدارکات ، انبارداری ، رادیولوژی ، پذیرش ، مدارک پزشکی ، فیزیوتراپی ، خدمات ، تاسیسات ، اطلاعات و نگهبانی ، رختشورخانه ، نقلیه ،کارگزینی ، تغذیه ، کتابخانه ، پرستاری ، اسکن ، آزمایشگاه ، مددکاری ، رادیولوژی ،تحریرات ، ارتوپدی ، مدیریت ، بیهوشی ، اعتبارات ، امور مالی و حسابداری تشکیل داده اند. ابتدا کلیه مدیران یا سرپرستان واجد شرایط واحدهای مختلف بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی که 573 نفر بودند با آزمون شخصیت سنجی کاتل "CATEL" تعیین شش نوع تیپ شخصیتی شدند. سپس از میان این افراد تعدادی "220نفر" به روش نمونه گیری تصادفی و منظم سه در میان براساس فرمول حجم نمونه انتخاب شدند پس از آن پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان به هریک داده شده و از آنان خواسته شد که یکی از کارکنان خود را براساس سئوالهای پرسشنامه ارزیابی کنند.
ابزار گردآوری داده ها: در این تحقیق دو نوع پرسشنامه بود. پرسشنامه اول شامل دوبخش بود که بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیگ در مورد مدیران بلافصل که شامل سن ، جنس ، وضعیت تاهل ، تحصیلات و سنوات خدمت و بخش دوم پرسشنامه شخصیت سنجی تحلیل عوامل کاتل بود. وی برای دست یافتن به متغیرها یا عوامل اصلی شخصیت در تحقیقات خود روش تحلیل را به کار برد.
این روش تحلیل ریاضی بین همبستگیهای گروهها از داده ها است . که توسطداده های تحلیل شده شش نوع تیپ شخصیتی مدیران زن و مرد مشخص گردید. و سپس پرسشنامه دوم شامل دو بخش بود که بخش اول آن جنس ، سن و شغل ارزشیابی شونده و بخش دوم آن پرسشنامه ، ارزیابی عملکرد کارکنان بود که پژوهشگر بااستفاده از فرم های 12-67" 4-87" و 3-27" 4-24" سازمان امور اداری و استخدامی کشور که براساس عوامل فرآیندی و عملکردی و اخلاقی است تهیه کرده که عبارتند از: 1" رعایت مقررات و انضباط اداری 2" رفتار مناسب با ارباب رجوع و همکاران ، 3" پشتکار و جدیت در کار،4" قابل اعتمادبودن ، 5" خودجوشی ، 6" انعطاف پذیری ، 7" کمیت کار، 8" کیفیت کار، 9"صرفه جویی ، 10" رفتار فرد از لحاظ رعایت اصول اخلاقی 

لینک کمکی