فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان :

شرح مختصر:

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ، توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

فایل ورد (word) استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان
فهرست مطالب

چکیده پژوهش 1
فصل یکم : 2
مقدمه 2
بیان مسئله پژوهش 3
اهمیت پژوهش 5
هدف از پژوهش حاضر : 6
پرسشهای پژوهش : 6
تعریف مفاهیم و اصطلاحات : 7
فصل دوم 13
تاریخچه اوتیسم : 13
ویژگی های رفتاری اوتیسم 17
کارکرد هوشی 17
رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی 18
نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی 19
رفتار خود تحریکی 19
رفتار خود جرحی 20
عاطفه نامناسب 20
رفتار اجتماعی 20
تکلم زبان 21
اوتیسم 21
ملاک های تشخیص اوتیسم (در خود ماندگی) بر اساس DSM 24
ارزیابی و تشخیص اوتیسم 27
تشخیص مقدماتی اوتیسم : 27
ارزشیابی تشخیص جامع 29
آزمون CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت) 31
پرسشنامه ASSQ 33
آزمون CARS 33
آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن 35
فصل سوم 36
مقدمه 36
جامعه آماری پژوهش 37
نمونه و روش نمونه گیری 37
اعتبار ابزار پژوهش 39
ابزار پژوهش 39
تحلیل عاملی 40
روش های تحلیل عاملی 41
فصل چهارم 44
توصیف داده ها 44
نتایج توصیفی داده ها 45
اعتبار و روایی 46
اعتبار آزمون اوتیسم 46
ضریب آلفا 47
روایی آزمون اوتیسم 50
مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه 56
مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه 58
نرم آزمون (AQ) 59
فصل پنجم 60
بحث و بررسی درباره یافته ها 60
محدودیت های پژوهش 65
پیشنهادها : 66

لینک کمکی