فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش :

شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه­ ی کارکنان آموزش و پرورش بود که به صورت رسمی یا پیمانی در سال 90-89 مشغول بکار بودند که تعداد آنها 120 نفر و با استفاده از جدول مرگان وجرسی با نمونه گیری تصادفی ساده 93 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه یکی پرسشنامه ­ی هوش عاطفی با 25 سوال و پنج متغیر و پرسشنامه­ ی بهره­ وری فردی با 20 گویه و چهار متغیر و پرسشنامه بهره وری سازمانی با 20 سوال و چهار متغیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفه­ های هوش عاطفی و جنسیت و سابقه کار رابطه­­ ی معنا داری وجود نداشت.

فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 13

1-2- بیان مسئله. 13

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 15

1-4- اهداف پژوهش... 15

1-4-1- اهداف عام. 15

1-4-2- اهداف خاص... 15

1-5- فرضیات پژوهش... 16

1-6- سوالات پژوهش... 16

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 17

1-7-1- تعاریف نظری.. 17

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 17

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- هوش عاطفی چیست؟. 20

2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 22

2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 23

2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 24

2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 26

2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 26

2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش... 27

2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 27

2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان. 29

2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار30

2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 31

2-11-1- قابلیت فردی.. 31

2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 36

2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 40

2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع. 42

2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 43

2-13-2- خوشه مدیریت روابط.. 44

2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 44

2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 48

2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 48

2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 49

2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 49

2-16- هوش عاطفی و آموزش... 49

2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 51

2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت.. 51

2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 51

2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 54

2-19-1- جلب توجه مدیران. 54

2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 56

2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 56

2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 58

2-22- پیشینه پژوهش... 58

2-23- مفهوم بهره وری.. 61

2-23-1- تعریف بهره وری.. 61

2-23-2- بهره وری.. 64

2-23-3- محاسن بهره وری.. 65

2-23-4- كیفیت بهره وری.. 66

2-23-5- عوامل موثر در بهبود بهره وری.. 68

2-23-6- عوامل داخلی موثر بر بهره وری موسسات.. 69

2-23-7- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان. 69

2-23-8- عوامل بهره وری كلان. 70

2-23-9- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 71

2-23-9-1- علل پایین بودن سطح بهره وری در سازمانهای دولتی.. 72

2-23-9-2- عوامل درون سازمانی اصلی.. 73

2-23-10- جایگاه نظام مشارکت در بهره وری سازمانی.. 74

2-23-11- فلسفه مشارکت در سازمان. 76

2-23-12- معیارهای ارزیابی جامعیت نظام مشارکت.. 77

2-23-13- نظام مشارکت و انواع آن. 78

2-23-13-1- موانع فراروی مشارکت.. 79

2-23-13-2- برنامه های مشارکت.. 79

2-23-13-3- مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادها80

2-23-13-4- مکانیسم اجرایی نظام پیشنهادها81

2-23-13-5- ساختار نظام پیشنهادها81

2-23-13-6- رشد پایین بهره وری و فروپاشی اخلاق سازمانی.. 83

2-23-14- بهره وری محصول فرهنگ سازمان. 84

2-23-15- ضرورت انسان های بهره ور88

2-23-16- قوانین ضد بهره وری.. 88

2-23-17- عوامل اقتصادی موثر در رشد بهره وری.. 89

2-23-18- انواع مهم برنامه های بهبود بهره وری.. 90

2-23-18-1- برنامه های آموزش عملی.. 90

2-23-18-2- مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل ارزش... 90

2-23-18-3- تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده90

2-23-18-4- بودجه بندی بر اساس صفر. 91

2-23-19- كیفیت بهره وری.. 92

2-23-19-1- دوایر كیفیت.. 92

2-23-19-2- آموزش بهره وری.. 92

2-23-19-3- سازماندهی كار92

2-23-19-4- زمان كار92

2-23-20- مدلهای رشد بهره وری.. 92

2-23-21- چند عامل اثر گذار بر بهره وری.. 93

2-23-22- اجزاء متشكل بهره وری و اندازه گیری آنها93

2-23-22-1- بهره وری عامل سرمایه. 93

2-23-22-2- بهره وری عامل كار93

2-23-22-3- بهره وری مواد واسطه. 94

2-23-22-4- مدیریت.. 94

2-23-22-5- نیروی انسانی.. 94

2-23-22-6- منابع طبیعی.. 94

2-23-23-ساختار اساسی افزایش بهره وری.. 94

2-23-24- سطوح بهره وری.. 95

2-23-25- بهره وری كل عوامل تولید. 95

2-23-26- راههای ارتقای بهره وری نیروی كار96

2-24- شرایط انسانی و روانی.. 97

2-24-1- شرایط انسانی.. 97

2-24-2- كیفیت نیروی كار97

2-24-3- نحوه روابط انسانی.. 98

2-24-4- سیستم پرداختها98

2-24-5- شرایط روانی.. 98

2-25- مفاهیم اندازه گیری بهره وری در خدمات عمومی.. 99

2-26- سطح بهره وری.. 100

2-27- دو دیدگاه بررسی بهره وری.. 101

2-27-1- بهره وری عملیاتی.. 101

2-27-2- بهره وری مبتنی بر دانش و فرهنگ... 101

2-27-3- عامل بودن. 102

2-27-4- هدفمندی.. 102

2-27-5- ذهن و تفکر مثبت.. 102

2-28- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 103

2-29- عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره وری.. 103

2-30- عوامل برون سازمان موثر در بهره وری.. 106

2-31- تعریف کیفیت کار108

2-32- اندازه گیری بهره وری.. 109

2-33- مشکلات بهره وری در ایران. 109

2-34- علل کاهش بهره وری.. 110

2-35- تشخیص مشکلات بهره وری.. 110

2-36- سهم علوم رفتاری در بهبود بهره وری.. 111

2-36-1- کیفیت حیات شغلی.. 111

2-36-2- ویژگیهای برنامه کیفیت حیات شغلی.. 112

2-37- راهبرد جامع برای بهبود بهره وری.. 112

2-37-1- احساس تعهد نسبت به سازمان. 113

2-37-2- راهبردهای عملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی.. 113

2-37-3- نقش مدیریت در بهره وری.. 116

2-37-4- اقدامات مدیریتی اثربخش... 116

2-37-5- برخی تله های بهبود بهره وری.. 116

2-37-6- کمکها برای بهبود بهره وری.. 117

2-37-7- کمکهای تکنولوژیک... 117

2-37-8- کمکهای عملیاتی.. 117

2-37-9- بهبود بهره وری از طریق برنامه ریزی اثربخش... 117

2-37-10- ویژگیهای یک برنامه بهره ور118

2-37-11- سازمان بهره ور118

2-37-12- افزایش بهره وری از طریق کارکنان. 120

2-37-13- تامین منابع انسانی در خدمت بهره وری افزونتر. 120

2-37-14- طراحی مسیرهای ترقی بهره ور121

2-37-15- به کار گماری سازنده121

2-37-16- ویژگیهای یک انتصاب ثمربخش... 121

2-37-17- فنون مدیریتی برای ارتقاء بهره وری انتصابهای شغلی.. 122

2-37-18- تله های متعارف در به کارگیری کارکنان. 122

2-37-19- ارزیابی عملکرد فردی.. 123

2-37-20- برخی رهنمودهای مفید برای ارزیابی.. 123

2-37-21- برخی از مشکلات نظامهای ارزیابی.. 124

2-37-22- غنی سازی شغل.. 124

2-37-23- مشکلات غنی سازی شغل.. 124

2-38- عوامل انگیزش... 125

2-38-1- حقوق و مزایا125

2-38-2- مزایای جنبی کارکنان. 126

2-38-3- مدیریت.. 127

2-38-3-1- اقدامات مدیریتی مهم. 127

2-38-3-2- فنون رهبری.. 127

2-38-4- رهبری در مدیریت.. 128

2-38-5- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 128

2-38-6- سرپرستی کارکنان. 128

2-38-7- رهبری فرایند طراحی.. 129

2-38-8- ایجاد فضای روانی مناسب.. 130

2-38-9- فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش... 130

2-39- سیستمهای نظارت.. 130

2-39-1- فنون نظارت کارآمد. 131

2-39-2- بهبود بهره وری از طریق نظارت.. 131

2-39-3- تله های معمول در راه سیستمهای نظارت.. 131

2-39-4- کاهش هزینه. 132

2-39-5- کاهش هزینه در عملیات روزانه. 132

2-39-6- کاهش هزینه از طریق طراحی با هدف تولید پذیر بودن. 133

2-39-7- کنترل پیمانکار فرعی و تامین کننده133

2-40- سنجش بهره وری تحقیق و توسعه. 133

2-40-1- فنون برآورد. 134

2-40-2- مشارکت مدیریت در برآورد. 134

2-41- سیمای سازمان بهره ور135

2-41-1- سیر تحول تاریخی بهره وری.. 137

2-41-2- بهره وری و تعالی سازمانی.. 137

2-41-3- مدیریت و بهره وری.. 139

2-41-4- تجدید ساختار سازمانی.. 139

2-41-5- سازمان شبدری.. 140

2-41-6- سازمان سه آی.. 140

2-41-7- ساختارهای جهانی.. 140

2-41-8- ساختارهای شبکه ای.. 141

2-41-9- تجدید ساختار سازمانی بهره وری.. 141

2-41-10- مقاصد و اهمیت کیفیت زندگی کاری و بهره وری.. 142

2-41-11- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری.. 146

2-41-12- ارتباط با کارکنان: بررسیهای سازمانی.. 146

2-41-13- برنامه های بهبود بهره وری.. 147

2-41-14- طراحی دفاتر کار148

2-41-15- بهبود بهره وری ـ روش مدیریت فراگیر. 149

2-42- تحقیقات انجام شده149

2-42-1- تحقیقات داخلی.. 149

2-42-2- تحقیقات خارجی.. 149

2-43- رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی.. 150

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 152

3-2- روش پژوهش... 152

3-3- جامعه آماری.. 152

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری.. 152

3-5- ابزار پژوهش... 152

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه هوش عاطفی.. 154

3-7- روایی و پایایی و پرسشنامه های بهره وری فردی و سازمانی.. 154

3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی.. 154

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 156

4-2- آمار توصیفی.. 156

4-3- آمار استنباطی.. 186

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث.. 194

5-2- نتیجه گیری.. 194

5-3- محدودیت ها196

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 196

5-5- پژوهش آتی.. 197

فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
فهرست منابع و مآخذ. 198

پیوست ها

پرسشنامه هوش عاطفی.. 200

پرسشنامه بهره وری سازمانی.. 202

پرسشنامه بهره وری فردی.. 204

چکیده لاتین.. 206

فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
فهرست جداول

جدول2-1- تابعیت های فردی و قابلیت های اجتماعی.. 33

جدول3-1- شماره گویه های متغیرهای هوش عاطفی.. 152

جدول3-2- شماره گویه های متغیر بهره وری فردی.. 153

جدول3-3- شماره گویه های متغیر بهره وری سازمانی.. 154

جدول4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.156

جدول4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می كنم.158

جدول4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.158

جدول 4-4- توزیع فراوانی، كارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160

جدول4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161

جدول4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستكاری را با عمل خود ترویج می دهم.161

جدول4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163

جدول4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.163

جدول4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بكر و جدید ارائه می دهم.164

جدول4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166

جدول4-11- توزیع فراوانی، شكست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.166

جدول4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.167

جدول4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می كنم.169

جدول4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می كنم.169

جدول4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.170

جدول4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172

جدول4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می كنم.172

جدول4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.173

جدول4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع كردن دیگران استفاده می كنم.174

جدول4-20- توزیع فراوانی، به شكل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.175

جدول4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.176

جدول4-22- توزیع فراوانی، با همكاری از طریق روابط دوستانه كارها را انجام می دهم.177

جدول4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در كارها مشاركت می دهم.178

جدول4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای كار مهارت خوبی دارم.179

جدول4-25- توزیع فراوانی گویه های متغیر تعهد فردی.. 180

جدول4-26- توزیع فراوانی گویه های متغیر ارتقاء توانایی.. 182

جدول4-27- توزیع فراوانی گویه های متغیر كیفیت انجام كار182

جدول4-28- توزیع فراوانی گویه های متغیر آموزش كاركنان. 183

جدول4-29- توزیع فراوانی گویه های متغیر مشاركت كاركنان. 184

جدول4-30- توزیع فراوانی گویه های متغیر كارایی سازمان. 184

جدول4-31- توزیع فراوانی گویه های متغیر رضایت كارمندان. 185

جدول4-32- آزمون ضریب همبستگی فرضیه یك... 186

جدول4-33- آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو. 186

جدول4-34- آزمون ضریب همبستگی فرضیه سوم. 186

جدول4-35- آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار187

جدول4-36- آزمون گاما فرضیه پنج.. 187

جدول4-37- آزمون گامافرضیه شش... 187

جدول4-38- آزمون گاما فرضیه هفت.. 187

جدول4-39- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه نه. 188

جدول4-40- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 10. 188

جدول4-41- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 11. 188

جدول4-42- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 12. 188

جدول4-43- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 13. 188

جدول4-44- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 14. 189

جدول4-45- آزمون ضریب همبستگی فرضیات فرعی پژوهش... 190

جدول4-46- ANOVA.. 190

جدول4-47- رگرسیون گام به گام متغیرهای پژوهش... 191

جدول4-48- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 192

فایل ورد (word) بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
فهرست نمودار

نمودار2-1- یك الگوی ادغام شده در مورد عوامل موثر بر بهره وری.. 69

نمودار2-2- ساختار سازمانی نظام مشارکت.. 83

نمودار2-3- برنامه های بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری.. 145

نمودار4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.157

نمودار 4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می كنم.158

نمودار 4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.159

نمودار 4-4- توزیع فراوانی، كارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160

نمودار 4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161

نمودار 4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستكاری را با عمل خود ترویج می دهم.162

نمودار 4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163

نمودار 4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.164

نمودار 4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بكر و جدید ارائه می دهم.165

نمودار 4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166

نمودار 4-11- توزیع فراوانی، شكست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.167

نمودار 4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.168

نمودار 4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می كنم.169

نمودار 4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می كنم.170

نمودار 4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.171

نمودار 4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172

نمودار 4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می كنم.173

نمودار 4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.174

نمودار 4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع كردن دیگران استفاده می كنم.175

نمودار 4-20- توزیع فراوانی، به شكل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.176

نمودار 4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.177

نمودار 4-22- توزیع فراوانی، با همكاری از طریق روابط دوستانه كارها را انجام می دهم.178

نمودار 4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در كارها مشاركت می دهم.179

نمودار 4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای كار مهارت خوبی دارم.180

لینک کمکی