فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر دارای 193 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر :

هدف:شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

جامعه و نمونه پژوهش: جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوم و سوم دوره راهنمایی مدارش شهر مراغه و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری همین شهر است. نمونه مورد تحقیق شامل 60 دانش آموز عادی و 60 دانش آموز دارای اختلال یادگیری است و نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت.

روش تحقیق: علی-مقایسه ای

ابزارهای تحقیق: شامل پرسشنامه های خودسنجی مقیاس ادراك هارتر، سازگاری(Aiss) ، منبع كنترل راتر و حودگردانی تحصیلی بود

نتیجه پژوهش: كه با مقایسه این دو گروه مشخص شد كه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری نسبت به دانش آموزان عادی، خودادراكی ، شایستگی شناختی و اجتماعی، سازگاری و انگیزش پایین تری دارند و دارای منبع كنترل بیرونی هستند.

فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر
فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

فرضیه ها

متغیرهای پژوهش

تعریف متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم: مرور پیشینه

مرور مبانی نظری

تاریخچه اختلالات یادگیری

تعاریف اختلالات یادگیری

طبقه بندی ناتوانی های یادگیری

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی

ناتوانیهای یادگیری غیركلامی

علل اختلالات یادگیری

ارتباط علت شناسی با آموزش و پرورش

نظریه های مربوط به اختلالات یادگیری

نظریه غلبه طرفی مغز

نظریه شناخت گرایان

نظریه روانكاوان

نظریه كوتاهی دامنه توجه

نظریه فرابری آگاهیها

نظریه تاخیر در رشد

نظریه ضایعات خفیف مغز

نظریه چند عاملی

برآورد درصد شیوع اختلالات یادگیری

اعتماد به نفس، رفتار اجتماعی و بزهكاری

نظریات مختلف درباره علل موفقیت و شكست

ادراكات اجتماعی

ناتوانیهای یادگیری و بزهكاری نوجوانی

نظریه های علی

نظریه های غیر علّی

دیدگاه های نظری درباره سازگاری و ناسازگاری

دیدگاه روانی-اجتماعی سازگاری

نظریه یادگیری

نظریه یادگیری اجتماعی

ارتباط با دوستان و همسالان و تاثیر آن در سازگاری

خصوصیات سازگاری

ادراك خود و حرمت خود یا عزت نفس

نظریه های خود

انگیزش

ارتباط انگیزش با یادگیری و عملكرد

نظریه های انگیزش

نظریه خودمختاری

رشد خودمختاری

نظریه های شرطی سازی

مرورتحقیقات ایرانی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

جامعه و نمونه پژوهش

ابزارهای پژوهش

مقیاس ادراك هارتر(HPCS)

ساختار ماده ها

نمره گذاری

شیوه اجرا

بررسی شاخص های آماری ابزار پژوهش

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی

نمره گذاری نسخه استاندارد

نمره گذاری نسخه مخصوص دانش آموزان LD

اعتبار و پایایی

مقیاس منبع كنترل درونی-بیرونی راتر

كاربرد مقیاس

نمره گذاری و كلید آزمون راتر

پایایی و روایی مقیاس كانون كنترل راتر

پرسشنامه سازگاری (AISS)

نمره گذاری

پایایی آزمون

اعتبار

نرم ها

روش گردآوری داده ها

طرح پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف آماری داده ها

شاخص های آمار توصیفی

استنباط آماری داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پیشنهادات عملی

فایل ورد (word) شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر
فهرست منابع

لینک کمکی