فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان دارای 163 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان :

امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس را بیشتر کرده است. انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. واز طرفی با این مشكلات مقابله كند كه در این راستا مفهوم سبك های مقابله ای اهمیت پیدا میكند. بنابراین ما در این پژوهش به موضوع"فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان" پرداختیم. در این مطالعه، 70 نفر (37 دختر و 33 پسر) از دانشجویان شهرستان کاشان شرکت داشته­اند تا به عنوان نمونه، در مورد متغیرهای سبک­های مقابله­ای، ذهن­آگاهی و سلامت روان خود اظهارنظر کنند. مشخص شد بین مولفه­های سبك­های مقابله و افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین در حالت كلی مولفه­های ذهن­آگاهی نیز بر افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان موثر می­باشد.

فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان
فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 7

1-5- سوالات پژوهش 7

1-6- فرضیات پژوهش 7

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش 8

1-7-1- تعاریف نظری 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 10

2-1- اضطراب 11

2-1-1- تعاریف اضطراب : 11

2-1-2- انواع اضطراب و نگرانی 12

2-1-3- علائم و نشانه های اضطراب 13

2-1-4- آثار اضطراب 15

2-1-5- ریشه های اضطراب 16

2-1-6- اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی 22

2-1-7- راه های غلبه بر اضطراب 23

2-2- استرس 24

2-2-1- مفهوم استرس 24

2-2-2- پیشینه مطالعاتی 26

2-2-3- منابع اصلی استرس 29

2-2-4- عوامل استرس‌زا 30

2-2-4-1- عوامل استرس‌زای روانی اجتماعی 30

2-2-4-2- عوامل اجتماعی ایجاد كننده استرس 31

2-2-4-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی: 34

2-2-5- استرس و گرایش های آن: 35

2-2-6- نظریه‌های ازدحام 38

2-3- سبك های مقابله ای 40

2-3-1- تعریف 40

2-3-2- تدابیر و منابع مقابله ای 41

2-3-3- انواع مقابله 41

2-3-3-1- انواع مقابله های كارآمد 42

2-3-3-2- مقابله های ناكارآمد و غیرمفید 44

2-3-4- رابطه سبك های مقابله ای و سلامت روان 45

2-3-5- نظریه های مقابله ای 47

2-3-5-1- نظریه لازاروس و فولکمن 47

2-3-5-2- نظریه پنج عاملی 48

2-3-5-3- نظریه شیوه های مقابله ای که به شیوه های شناختی از الیس و بك 49

2-4- ذهن آگاهی 51

2-4-1- مفهوم ذهن آگاهی 51

2-4-2- تعریف ذهن آگاهی 51

2-4-3- پیشینه ذهن آگاهی 53

2-4-4- رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی 55

2-4-5- مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی 55

2-4-6- مقایسه ذهن آگاهی و رویكردهای رفتاری-شناختی 56

2-4-7- نظریه های ذهن آگاهی 57

2-4-7-1- نظریه آسیب‌شناسی 57

2-4-7-2- نظریه شخصیت 59

2-4-7-3- نظریه برنارد و تیزدل 59

2-5- تحقیقات پیشین 60

2-5-1- تحقیقات پیشین داخلی 60

2-5-2- تحقیقات پیشین خارجی 70

فصل سوم: روش پژوهش.... 76

3-1- مقدمه 77

3-2- روش پژوهش 77

3-3- جامعه آماری 77

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری 77

3-5- نحوه گردآوری داده ها 78

3-6- ابزار پژوهش 78

3-6-1- پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) 78

3-6-1-1- روایی و پایایی 79

3-6-2- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 79

3-6-2-1- پایایی و روایی 81

3-6-3- پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 81

3-6-3-1- روایی و پایایی 82

3-7- روایی و پایایی 82

3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 83

3-9- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 84

4-1- مقدمه 85

4-2- توصیف داده ها 85

4-3- تحلیل داده ها 85

4-4- آزمون رگرسیون 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 102

5-1- مقدمه 103

5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها 103

5-3- یافته های پژوهش 107

5-4- پیشنهادات پژوهش 108

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 108

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 108

5-5- محدودیت های پژوهش 109

منابع و مآخذ.. 110

منابع فارسی 111

منابع لاتین 116

پیوست ها 118

پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 119

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی كنتاكی 121

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 124

خروجی های نرم افزار SPSS 125

فایل ورد (word) رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان
فهرست جداول

جدول3-1: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی 79

جدول3-2: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر 81

جدول 3-3 : خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 82

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه 85

جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق 85

جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و افسردگی دانشجویان 86

جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و اضطراب دانشجویان 87

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و استرس دانشجویان 87

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و افسردگی دانشجویان 87

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و اضطراب دانشجویان 88

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و استرس دانشجویان 89

جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و افسردگی دانشجویان 89

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و اضطراب دانشجویان 89

جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و استرس دانشجویان 90

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و افسردگی دانشجویان 90

جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و اضطراب دانشجویان 90

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و استرس دانشجویان 91

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و افسردگی دانشجویان 91

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و اضطراب دانشجویان 91

جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و استرس دانشجویان 92

جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با افسردگی دانشجویان 92

جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با اضطراب دانشجویان 93

جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با استرس دانشجویان 93

جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و افسردگی دانشجویان 94

جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و اضطراب دانشجویان 94

جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و استرس دانشجویان 94

جدول 4-24: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد سبکهای مقابلهای 96

جدول 4-25: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد ذهنآگاهی 96

جدول 4-26: شاخصه های توصیفی میزان سبکهای مقابلهای به تفکیک دختر و پسر 98

جدول 4-27: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سبکهای مقابلهای بین دختر و پسر 98

جدول 4-28: شاخصه های توصیفی میزان مهارتهای ذهنآگاهی به تفکیک دختر و پسر 98

جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مهارتهای ذهنآگاهی بین دختر و پسر 99

جدول 4-30: شاخصه های توصیفی میزان افسردگی به تفکیک دختر و پسر 99

جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات افسردگی بین دختر و پسر 100

جدول 4-32: شاخصه های توصیفی میزان اضطراب به تفکیک دختر و پسر 100

جدول 4-33: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اضطراب بین دختر و پسر 100

جدول 4-34: شاخصه های توصیفی میزان استرس به تفکیک دختر و پسر 100

جدول 4-35: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس بین دختر و پسر 101

لینک کمکی