فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس دارای 184 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس :

آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود كه در واقع كیفیت فعالیتهای سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملكرد آموزش و پرورش بستگی دارد . آموزش و پرورش در دو بعد فردی و اجتماعی در قابل انسانها نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.

شناسایی و شكوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف رشد و موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی ، اخلاقی و اجتماعی مسئولین بس عظیم است كه طی فرایند تعلیم و تربیت باید تحقق پیدا كند و اساساً كمال انسانی بشر در گرو تربیت صحیح می باشد.

فرایند تعلیم و تربیت ، نسل آینده را با ارزشهای اجتماعی آشنا می كند، مبانی سازگاری مثبت اجتماعی را به آنها می آموزد، در تحیكم مبانی فردی و اجتماعی می كوشد ، آنها را به فرهنگ جامعه خود آشنا می سازد و با ایجاد مهارتهای هنری، علمی و فنی ، آنها را برای عضویت موثر و مفید و موفق در جامعه آماده می سازد .

علاوه بر اینها آموزش و پرورش باید به رشد قوه قضاوت صحیح ، مسئولیت پذیری، خودآگاهی ، ایجاد روحیه خلاق ، نقاد و متفكر در برخورد با مسائل فردی و اجتماعی بپردازد.

بعلاوه در بعد اجتماعی نیز آموزش و پرورش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، حفظ و انتقال میراث فرهنگی ، تحكیم روابط و مناسبات اجتماع، تربیتنیروی انسانی ماهر و متخصص ، تحول در روابط و مناسبات اجتماعی، ایجاد شرایط لازم برای توسعه پیشرفت عمومی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و ... فراهم ساختن امكانات لازم برای تضمین رشد و استقلال فرهنگی و اقتصادی از طریق پرورش روحیه اعتماد به نفس، خوداتكایی و تقویت علاقه و رغبت هر چه بیشتر به كار و كوشش و كمال جویی و ... از جمله كاركردهای اساسی است كه بر عهده آموزش و پرورش هر جامعه می باشد و روز به روز بر اهمیت و تاثیر آن افزوده می شود .

با توجه به اهمیت عامل رضایت شغلی و تاثیر آن در عملكرد دبیران در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی رابطه رضایت شغلی با عملكرد دبیران ، عوامل موثر در رضایت شغلی شناسایی شده و اثر گذارترین و مهمترین این عوامل مشخص شود.

فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس
فهرست عناوین

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

  1. بیان مسئله
  2. اهمیت موضوع پژوهش
  3. هدف پژوهش
  4. فرضیات

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه پژوهش

2-2- تحقیقات انجام یافته

خلاصه فصل

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

3-1- اصطلاحات و داده ها

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه و روش نمونه گیری

3-4- ابزار اندازه گیری

3-5- روش جمع آوری اطلاعات

3-6- ارائه یافته های پژوهش

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

4-1- تجزیه و تحلیل داده ها (كمی)

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها (كیفی)

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5-1- نتیجه گیری نهائی

5-2- محدودیتهای پژوهش

5-3- پیشنهادات پژوهش

منابع

ضمایم

فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس
فهرست جداول

جدول شماره 1-4 توزیع فراوانی مطلق ، نسبی و تجمعی سن

جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سابقه كاری

جدول شماره 3-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی تحصیلات

جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نمره ارزشیابی

جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل سازمانی

جدول شماره 5-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل گروهی

جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل فردی

جدول شماره 8-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی فرصتهای رشد

جدول شماره 9-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی ماهیت كار

جدول شماره 10-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سیاستهای سازمان

جدول شماره 11-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط كار

جدول شماره 12-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همكاران

جدول شماره 13-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان سازمان

جدول شماره 14-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط كار

جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همكاران

جدول شماره 15-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان و مدیران

جدول شماره 16-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاقها

جدول شماره 17-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاقها

جدول شماره 18-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی مزایای واسطه ای شغل

جدول شماره 19-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی زیر مجموعه عامل فرصتهای رشد

جدول شماره 20-4 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملكرد

جدول شماره 21-4 جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملكرد

جدول شماره 22-4 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی

جدول شماره 23-4 جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی

جدول شماره 24-4 تجزیه و تحلیل واریانس یك عاملی بین عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی و رضایت شغلی دبیران

جدول شماره 25-4 شاخص های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار

جدول شماره 26-4 نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی

جدول شماره 27-4 تجزیه و تحلیل واریانس یك عامل بین عوامل مختلف سازمانی و رضایت شغلی

جدول شماره 28-4 شاخص متغیر عوامل مختلف سازمانی اثرگذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار

جدول شماره 29-4 نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی دار (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل مختلف سازمانی

فایل ورد (word) بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس
فهرست اشكال و نمودارها

شكل 1-2 دیدگاه موقعیتی

شكل 2-2 علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

شكل 3-2 نمودار مدل تحلیلی تحقیق

لینک کمکی