فایل ورد (word) مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان :

فایل ورد (word) مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش... 1

مقدمه 1

بیان مسئله : 2

اهداف تحقیق. 4

فرضیه اصلی : 4

فرضیه های فرعی : 4

متغیرهای تحقیق : 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش... 8

نقش زن. 8

جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام(اندیشه اسلامی) 8

گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات.. 11

کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام 12

- گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات : 14

مکتب فمنیسم. 15

تاریخچه فمینسیم. 16

نظریه های فمنیسم. 17

جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی. 18

مرحله جدید جنبش غربی فمنیسم: 18

مقایسه اسلام و فمنیسم. 25

شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم) 25

اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن. 26

مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن. 28

نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی. 29

نكات مهم. 31

پیشینه تحقیقات داخلی. 33

پیشینه تحقیقات خارجی. 36

فصل سوم: روش پژوهش... 38

مقدمه: 38

روش تحقیق: 38

جامعه آماری: 38

نمونه تحقیق: 38

شیوه نمونه گیری: 38

ابزار جمع آوری اطلاعات: 38

سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن. 39

سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 41

مقدمه 41

جدول4-1 توزیع فراوانی سن. 42

نمودار4-1)هیستوگرام سن. 43

جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات.. 43

نمودار4-2 میله ای تحصیلات.. 44

جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت.. 44

نمودار4-3 جنسیت.. 45

جدول4-4 وضعیت تاهل. 45

نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل. 46

جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی. 47

جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 48

نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی. 48

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری. 49

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 51

نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری. 51

جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری. 52

جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 53

نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری. 54

جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش... 54

آزمون فرضیات.. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

محدودیت های تحقیق: 64

محدودیت های پژوهش حاضر. 65

پیشنهادات تحقیق. 66

پیشنهادات آتی. 66

پی نوشت ها 67

منابع. 68

پیوست ها: 70

شرح مختصر

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دودیدگاه اسلام وفمینیسم درمورد زنان انجام شده است. جامعه پژوهش 120نفراز مردان و زنان شهرستان کاشان درسال 1390می باشد. روش تحقیق ازنوع مقایسه ای می باشد.جهت جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته که نگرش مردان و زنان را در زمینه های اسلام و فمینیسم سنجیده است استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه:

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام درمولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

بین میانگین افراد دارای گرایش فمنیسم و اسلام تفاوت معناداری وجود دارد.

بین آگاهی زنان و مردان دارای نگرش فمنیسم و نگرش اسلام در مورد زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی