فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد :

تحقیقی كه ملاحظه می فرمایید در رابطه با بررسی وشناخت تاثیرات برنامه های ماهواره برهویت افراد جامعه است. ماهواره یک سیستم بسیارپیشرفته است که توسط آن می توان صدا،تصویرواطلاعات رادرعرض چنددقیقه ازهرنقطه جهان بفرستد و بگیرد. رابطه بااین تحقیق از228نفرازمردم شهرستان بااستفاده ازتکنیک پرسشنامه نظراتی جمع آوری شد كه نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است.برای بررسی اعتباروروایی متغیرهای پرسشنامه ازآمون کرونباخ استفاده شده است.

فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد
فهرست مطالب

فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد
فهرست... ‌ب

چکیده. 1

فصل اول : كلیات تحقیق.. 3

مقدمه؛3

بیان مسئله؛5

اهمیت موضوع؛7

اهداف موضوع؛10

هدف کلی؛10

هدف جزیی؛10

تاریخچه موضوع؛11

تاریخچه ی ماهواره؛11

تاریخچه ماهواره درایران؛14

تاریخچه ی هویت:15

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 17

مقدمه؛17

نگاهی به ماهواره ازدیددکترعلیخواه(جامعه شناس)؛18

آینده ماهواره را چگونه می بینید؟. 26

جایگاه رسانه‏ ها در زندگی امروز؛27

سرکوب ماهواره(جادوی رسانه ها)؛28

دولت ها وماهواره؛29

طبقه بندی دولت ها درمورد ماهواره؛32

علل منع استفاده از ماهواره؛33

نتایج منع استفاده ازماهواره؛35

راهکار و پیشنهادی درمورداستفاده ازماهواره؛36

ماهواره و نقش آن در تحولات ایران؛39

مخاطب شناسی ماهواره؛44

برنامه‌ها چه تأثیری بر مخاطبان می‌گذارند؟. 45

ماهواره و مخاطب ایرانی؛46

تأثیر برنامه های ماهواره ای درسطح جامعه؛49

تأثیرات ماهواره بر نوجوانان؛50

بررسی تأثیرات ماهواره بر جوانان؛51

*دیدگاه تفریطی:53

*دیدگاه بینابین:53

تأثیرات برنامه های ماهواره ای درسطح فردی؛54

مهمترین حوزه تأثیر برنامه های تلویزیون ماهواره ای در سطح فردی برای:54

کارکردها وکاربردهای ماهواره؛54

نقش و کارکرد ماهواره ها درهویت‏ یابی یا بحران هویت؛58

رسانه های جدید چقدر در ایجاد بحران هویت فرهنگی نقش دارند؟. 60

استفاده ازماهواره با ترس یا تدبیر؛61

رسانه‏ ها و هنجارهای اجتماعی؛62

ماهواره و هویّت‏ یابی؛63

رسالت رسانه ‏های خودی درهویت‏ یابی و حفظ هویت؛65

استراتژی رسانه‏ های غربی درایجاد بحران هویت؛66

جهانی شدن ارتباطات:67

فرهنگ واقعیت مجازی:67

ارتباطات جهانی شده و تهدیدات فرهنگی :67

جهانی شدن رسانه‏ ها وفرسایش هویت های ملی؛69

ماهواره:رسانه جدید،فرهنگ متأثر؛70

مدل عملی تحقیق؛72

متغیرها :72

فصل سوم : روش شناسی.. 74

مقدمه؛74

فرضیه های تحقیق؛74

1)بین میزان استفاده ازماهواره وهویت ملی رابطه وجوددارد. 74

2)بین میزان استفاده ازماهواره وهویت دینی رابطه وجوددارد. 74

3)بین میزان استفاده ازماهواره وهویت اجتماعی رابطه وجوددارد. 74

4)بین میزان استفاده ازماهواره وهویت فردی رابطه وجوددارد. 74

تعریف متغیرها ومفاهیم موضوع؛74

الف) ماهواره:74

ب)هویت ملی:76

ج)هویت دینی:76

پ)هویت اجتماعی:78

د)هویت فردی:79

روش تحقیق؛80

جامعه آماری وحجم نمونه؛80

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل.. 83

مقدمه:83

جداول یك بعدی؛84

جداول دوبعدی؛105

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری.. 111

مقدمه؛111

خلاصه تحقیق؛111

نتیجه گیری؛117

پیوست ها119

پرسشنامه؛119

فایل ورد (word) بررسی تأثیرات ماهواره برهویت افراد
فهرست منابع و مآخذ؛127

لینک کمکی