فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان :

آموزش به آن تعامل فکری و هوشی، اطلاق می‌شود که با استدلال،شواهد،و نتیجه گیری همراه باشد.(فتحی آذر1382)که از یک سو هدف غایی آموزش و تعلیم و تربیت اسلامی پروراندن انسان‌هایی است خداگونه که در اثر دور شدن از رذایل و آلودگی‌ها، استعدادهای عالیه‌ی روحشان شکوفا شده و چنان به کمالات روحی و فضائل انسانی آراسته شوند که لیاقت رسیدن به سعادت جاوید را کسب کنند و از سوی دیگر سایر نظام‌های آموزش و پرورش جهانی رسالت تعلیم و تربیت را پرورانیدن انسانی پرسش جو می‌داند که می‌خواهد از قیدهای بی‌‌‌‌شمار و گوناگون وجودی‌اش رها گردد، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد، به رموز موقع فردی و اجتماعی خود و دنیای متغیری که در آن زندگی می‌کند تا آن جا که ممکن است آشنا شود، با دنیا و انسان‌هایش مرتبت گردد، زندگی دهد، زندگی کند و حیات خود و دیگران را با عشق و دانش شکوفا سازد.(صفوی1386)

حال که هدف و رسالت تعلیم و تربیت انسان سازی است، باید دید که این وظیفه را چه نهادها و افرادی بر عهده دارند. البته انسان آموختن را از هنگام تولد آغاز می‌کند و در طول زندگی آن را ادامه می‌دهد. بخشی از آموختنی‌ها به صورت غیر عمدی و یا تصادفی در خانواده و جامعه صورت می‌گیرد و بخشی دیگر به نهادها و موسسات رسمی از قبیل مدرسه و انجمن‌ها سپرده می‌شود. در این میان ، مدرسه بیشترین سهم را بر عهده دارد و سرانجام این مسئولیت خطیر به عهده معلمین واگذار می‌گردد و آن‌ها هستند که باید بتوانند دانش‌آموزان را به درستی تربیت کنند و آنان را برای کار و شرکت در اجتماع آماده سازند. در میان مجموعه فعالیت‌هایی که برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان انجام می‌شود، بیشترین سهم به تدریس معلم در کلاس درس اختصاص می‌یابد. تدریس را می‌توان به فعالیت‌های دو جانبه‌ای که بین معلم و شاگردان جریان دارد و هدفش یادگیری است، تعریف کرد. این فعالیت چنانچه منتج به یادگیری شود، برای شاگرد موثر و مفید خواهد بود. بنا به تعریف ، هر فعالیتی با قصد و عمد همراه است. (صفوی، 1386)

فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان
فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2- شرح و بیان مسأله:3

1-3- اهمیت و ارزش تحقیق.. 4

1-4- اهداف پژوهش.... 6

1-4-1- هدف کلی.. 6

1-4-2- اهداف جزئی:6

1-5- تعاریف نظری و عملیاتی:7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- رویکردهای تدریس.... 12

2-2-1- رویکرد مدیریتی.. 14

2-2-1-1- دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد مدیریتی(اجرایی)18

2-2-2-رویکرد تسهیل گر. 18

2-2-2-1- دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد تسهیل‌گر. 21

2-2-3- رویکرد آزاداندیشانه. 21

2-2-3-1-دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد آزاداندیشانه. 26

2-3- تدریس رهایی‌بخش.... 26

2-4- چهارچوب مشترک: رشدها (ر ش د ه ا)28

2-5- استفاده از ر ش د ه ا در رویکردهای تدریس.... 29

2-6- خلاصه‌ای از رشدها در سه رویکرد. 30

2-7- پژوهش در عمل.. 31

2-8- تحقیقات مرتبط با موضوع. 39

2-8-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-8-2- یافته‌های خارجی.. 39

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- مقدمه. 43

3-2- روش تحقیق.. 43

3-3- جامعه آماری.. 44

3-4- تعیین حجم نمونه. 44

3-5- روش نمونه گیری.. 45

3-6- ابزار اندازه‌گیری.. 45

3-7- پایایی پرسشنامه‌ها46

3-8- روایی پرسشنامه ها46

3-9- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها47

3-9-1- ضریب همبستگی پیرسون:47

3-9-2- آزمون t تک متغیر:47

3-9-3- آزمون تحلیل واریانس:47

3-9-4- آزمون كمترین تفاوت معنادارLSD:48

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه. 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 67

5-2- بیان نتایج به وسیله تفكیك فرضیه های تحقیق :67

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 69

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 70

5-5- پیشنهادات پژوهشی.. 70

5-6- پیشنهادات کاربردی.. 70

فصل ششم: منابع

6-1- فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان
فهرست منابع. 72

ضمائم.. 74

فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان
فهرست جداول

جدول 4-1 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 50

جدول شماره 4-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 52

جدول 4-3- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 53

جدول 4-4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 54

جدول شماره 4-5- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 55

جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 56

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 57

جدول شماره 4-8- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 58

جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 59

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 60

جدول شماره 4-11- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 61

جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 62

جدول 4-13- میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 63

جدول شماره 4-14- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 64

جدول 4-15- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 65

فایل ورد (word) بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان
فهرست نمودارها

نمودار 4-1- میانگین نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 51

نمودار 4-2- میانگین نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 54

نمودار 4-3- میانگین نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 57

نمودار 4-4 : میانگین نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 60

نمودار 4-5- میانگین نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 63

لینک کمکی