فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی :

محیط متلاطم امروز روند رو به رشدی را در سازمانها برای بالابردن اثربخشی کارکنان و تاثیرپذیری آن با هوش فرهنگی ایجاد نموده است. امروزه سازمانها بدنبال افرادی هستند كه بتوانند با اثربخشی بالا، عملكرد مطلوبی داشته باشند و از طرفی توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی را نیز دارا باشند که این امر با هوش فرهنگی ارتباط بسیار زیادی دارد. محیط کارامروز، نیاز به افرادی دارد که با فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین اثربخشی کارکنان و هوش فرهنگی است. لازم بذكر است كه این پژوهش اولین در نوع خود در خصوص بررسی رابطه بین اثربخش گروهی و هوش فرهنگی است كه می تواند راهگشای بسیاری از مدیران در سازمان باشد.

فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی
فهرست مطالب

فصل اول

(کلیات پژوهش)

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهمیت پژوهش. 6

1-4- سوالات پژوهش. 7

1-5- اهداف پژوهش. 8

1-5-1- هدف اصلی:8

1-5-2- اهداف جزئی:8

1-6- فرضیات پژوهش. 8

1-7- تحقیقات انجام شده9

1-7-1- تحقیقات انجام شده در داخل9

1-7-2- تحقیقات انجام شده در خارج11

فصل دوم

(ادبیات پژوهش)

2-1- مقدمه18

2-2- مفهوم هوش فرهنگی21

2-3- تعریف هوش فرهنگی24

2-4- عناصر هوش فرهنگی26

2-5- استفاده از هوش فرهنگی27

2-6- اجزای هوش فرهنگی29

2-7- ابعاد هوش فرهنگی30

2-8- انواع شخصیتها در هوش فرهنگی32

2-9- تقویت هوش فرهنگی34

2-10- هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی35

2-11- نقش هوش فرهنگی در تعاملات بین فرهنگی40

2-11-1- هوش فرهنگی و نژاد پرستی40

2-11-2- تحمل تفاوتها43

2-11-3- هوش فرهنگی و سازگاری44

2-12- هوش فرهنگی و سازش شغلی46

2-13- خلاصه فصل دوم48

فصل سوم

(روش اجرای پژوهش)

3-1- مقدمه51

3-2- جامعه آماری52

3-3- نمونه و روش نمونه گیری52

3-4- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها53

3-5- ابزار پژوهش. 54

3-6- اهدا ف پژوهش. 54

3-7- فرضیات پژوهش. 55

3-8- اعتبار(روایی) ابزار سنجش. 55

3-9- پایایی ابزار سنجش. 56

3-10- پایایی تحقیق56

3-11- تجزیه و تحلیل داده ها57

فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1- مقدمه:59

4-2- توصیف داده ها60

4-3- بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها66

4-4- نتایج توصیفی67

4-5- نتایج استنباطی75

4-6- نتایج آزمون فرضیه ها81

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

5-1- مقدمه83

5-2- بحث و نتیجه گیری:84

5-3- یافته های پژوهش. 85

5-4- محدودیت های تحقیق:86

5-5- پیشنهادات:86

منابع و مآخذ87

پیوست ها

جداول spss92

پرسشنامه104

Abstract106

فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی
فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت60

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات62

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن64

جدول4-4: ارزیابی میزان شناخت عالیه ی کارکنان در تعاملات67

جدول4-5: ارزیابی میزان شناخت کارکنان از فرهنگ های مختلف68

جدول4-6: ارزیابی میزان انگیزش فرهنگی کارکنان70

جدول4-7: ارزیابی رفتار فرهنگی کارکنان72

جدول4-8: ارزیابی هوش فرهنگی کارکنان73

جدول4-9: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه اوّل پژوهش76

جدول4-10: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اوّل پژوهش76

جدول4-11: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه دوّم پژوهش77

جدول4-12: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوّم پژوهش77

جدول4-13: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه سوّم پژوهش78

جدول4-14: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوّم پژوهش79

جدول4-15: خلاصه داده های آزمون كای اسكوئر (خی دو) برای فرضیه چهارم پژوهش80

جدول4-16: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم پژوهش80

فایل ورد (word) بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی
فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت61

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات63

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن65

نمودار4-4: ارزیابی میزان شناخت عالیه ی کارکنان در تعاملات68

نمودار4-5: ارزیابی میزان شناخت کارکنان از فرهنگ های مختلف69

نمودار4-6: ارزیابی میزان انگیزش فرهنگی کارکنان71

نمودار4-7: ارزیابی رفتار فرهنگی کارکنان73

نمودار4-8: ارزیابی هوش فرهنگی کارکنان74

لینک کمکی