فایل ورد (word) بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی دارای 202 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی :

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان تلفیقی شناختی ـ رفتاری مبتنی برخنده درمانی و یوگای لگن بر روی رضایت زناشویی، افسردگی و سلامت عمومی در زنان مبتلا به سردمزاجی انجام شده است.

روش: این مطالعه برروی 30 نفر از زنان مبتلا به سردمزاجی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به همین روش به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند انجام شد. قبل از اجرای مداخله تمام شرکت کننده ها پرسشنامه رضایت زناشویی(ENRICH)، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28)، پرسشنامه افسردگی بک(فرم کوتاه) و پرسشنامه جمعیت شناختی را پرنمودند. سپس گروه آزمایشی تحت مداخله درمانی شناختی رفتاری با توجه به خنده درمانی و یوگای لگن قرار گرفتند این مداخله در هشت جلسه دو ساعتی، هرهفته یک جلسه اجراشد، گروه کنترل هیچ نوع مداخله رواندرمانی دریافت ننمودند. پس ازاجرای مداخله شرکت کننده ها دوباره پرسشنامه ها را پرنمودند.

یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت زناشویی، سلامت عمومی و افسردگی بک نشان دادند که بین گروه های آزمایش و کنترل، اختلاف معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری: درمان تلفیقی تلفیقی شناختی ـ رفتاری برمبنای خنده درمانی و یوگای لگن منجر به بهبود روابط زناشویی و افزایش سلامت عمومی و کاهش میزان افسردگی در زنان مبتلا به سردمزاجی می شود.

فایل ورد (word) بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی، سلامت عمومی وافسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه.......................................... 2

2-1بیان مساله....................................... 3

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق.............................. 7

4-1هدف های پژوهش................................... 10

5-1فرضیه پژوهش..................................... 10

6- 1متغیرهای پژوهش................................. 10

فصل دوم: پیشینه نظری پیشینه تجربی

پیشینه نظری........................................ 16

1-2 مقدمه.......................................... 16

2-2 ساز گاری زناشویی ............................. 18

3-2 نارضایتی زناشویی............................... 20

4-2 سلامت عمومی..................................... 28

5-2 افسردگی........................................ 32

6-2 کژکاری جنسی.................................... 37

7-2 تعریف شوخی و شوخ طبعی.......................... 49

8-2 آموزش آرمیدگی.................................. 61

9-2 یوگا........................................... 62

10-2 درمان شناختی رفتاری........................... 65

پیشینه تجربی....................................... 70

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 طرح پژوهش...................................... 80

2-3 جامعه آماری.................................... 80

3- 3 نمونه و روش نمونه گیری........................ 81

4– 3 ابزارپژوهش.................................... 81

5 – 3 روش اجرا .................................... 93

6- 3 روش تحلیل داده ها ............................ 95

7-3 رعایت ملاحظات اخلاقی............................. 95

فصل چهارم: یافته های تحقیق

1-4 مقدمه.......................................... 97

2-4 اطلاعات جمعیت شناختی............................ 98

3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها................. 103

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 بحث یافته ها................................... 112

2-5 نتیجه گیری..................................... 118

3-5 محدودیت های پژوهش............................. 119

4-5 پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش............. 119

منابع و مآخذ....................................... 122

پیوستها............................................ 140

ضمائم (پرسشنامه ها)................................ 160

لینک کمکی