فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی دارای 189 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی :

جایگاه مالیات در اقتصاد جامعه ‍‍ نقش بارز آن در تامین درآمد عمومی و تحقق سیاستهای مالی و اقتصادی دولت امری روشن و بی نیاز از توضیح و تشریح است. مالیات بر درآمد شركتها یكی از انواع مالیاتهای مستقیم است كه برابر آمار منتشره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال 1380 بیشترین رقم رابه خود اختصاص داده است. با رشد روز افزون شركتها در سالهای اخیر به خصوص پس ازجنگ تحمیلی و افزایش میزان سودآوری به موضوع مالیات بر درآمد شركتها بیش از پیش افزایش می یابد. و عدالت مالیاتی در وصول مالیات باید مدنظر قرار گیرد. لذا این تحقیق به تجزیه و تحلیل عدالت مالیاتی در واحدهای اقتصادی شهرستان پرداخته است و براساس آن دو فرضیه عنوان شده است كه عبارتنداز:

1- فرضیه اصلی : بین رعایت عدالت مالیاتی وافزایش میزان وصول مالیات ازشركتهای تولیدی كاشان ارتباط معنادارمثبتی برقراراست.

2- فرضیه فرعی : بین وصول مالیات براساس اصل بهای خدمات وافزایش عدالت مالیاتی ارتباط معنادار مثبتی برقرار است.

درتحقیق ازروش آمارتوصیفی استفاده شده است.همچنین ابزارتحقیق پرسشنامه است كه به صورت پنج گزینه می باشد. جامعه آماری شامل كلیه شركتهای تولیدی درشهرستان كاشان است كه ازمیان آنها400شركت بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است.پس ازتجزیه وتحلیل سئوالات پرسشنامه بااستفاده ازآزمون نیكوئی ارزش و آزمون دوجمله ای نمودارها و جداول ازفرضیه های تحقیق آزمون به عمل آمده وهردوفرضیه مورد

تاییدقرارگرفته است.

مهمترین نتایج دست آمده ازتجزیه وتحلیل عدالت مالیاتی درشركتهای تولیدی شهرستان كه مانع ایجادعدالت مالیاتی می شوندعبارتنداز:

1- ناعادلانه بودن قوانین فعلی مالیات.

2- اعمال نظرات وسلیقه های شخصی كارشناسان ارشدمالیاتی درتشخیص مالیات.

3- قوانین پیچیده وبخشنامه های متعددمالیات.

4- عدم اعتماد بین ماموران تشخیص مالیات ومودیان مالیاتی.

5- وجودفشارمالیاتی بیشتربرحقوق بگیران نسبت به اشخاص حقوقی.

6- عدم وجود تناسب بین مالیات پرداختی توسط مودیان وبهای خدمات ارائه شده توسط دولت.

درپایان پروژه برای رفع مشكلات موجوددراین زمینه پیشنهاداتی ارائه شده است.

فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی
فهرست مطالب

چكیده............................................ 9

واژه های كلیدی................................... 11

فصل اول كلیات تحقیق........................... 12

مقدمه............................................ 13

بیان مسئله....................................... 16

اهمیت وضرورت تحقیق............................... 17

اهداف تحقیق...................................... 18

فرضیات تحقیق..................................... 18

جامعه آماری...................................... 19

تعریف اصطلاحات و واژه ها........................... 20

مالیات برارزش افزوده............................. 26

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق................ 30

تقسیم بندی اشخاص حقوقی ازدیدگاه قانون............ 45

معافیت مالیاتی................................... 50

واحدمالیاتی...................................... 54

ترتیب رسیدگی و مراحل تشخیص....................... 55

مراحل قطعی شدن مالیات............................ 58

ابلاغ مالیات...................................... 60

وصول مالیات...................................... 61

مراجع حل اختلاف مالیاتی........................... 63

قرائن و ضرائب مالیاتی............................ 74

اصول یك نظام مالیاتی مطلوب....................... 76

عدالت افقی وعدالت عمودی.......................... 80

مالیات منفی...................................... 83

فصل سوم روش تحقیق............................. 94

مقدمه............................................ 95

روش های گرد آوری اطلاعات.......................... 101

روش های آماری مورد استفاده....................... 110

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها.............. 111

مقدمه............................................ 112

نمودارهای تحقیق.................................. 114

جدول سؤال اول.................................... 120

نمودار سؤال اول.................................. 121

جدول سوال دوم.................................... 121

نمودارسؤال دوم................................... 122

جدول سؤال سوم.................................... 123

نمودار سؤال سوم.................................. 124

جدول سؤال چهارم.................................. 125

نمودار سؤال چهارم................................ 126

جدول سؤال پنجم................................... 127

نمودار سؤال پنجم................................. 128

جدول سؤال ششم.................................... 129

نمودار سؤال ششم.................................. 130

جدول سؤال هفتم................................... 131

نمودار سؤال هفتم................................. 132

جدول سؤال هشتم................................... 133

نمودار سؤال هشتم................................. 134

جدول سؤال نهم.................................... 135

نمودار سؤال نهم.................................. 136

جدول سؤال دهم.................................... 137

نمودار سؤال دهم.................................. 138

جدول سؤال یازدهم................................. 139

نمودار سؤال یازدهم............................... 140

جدول سؤال دوازدهم................................ 141

نمودار سؤال دوازدهم.............................. 142

شاخص توصیف سؤالات پرسشنامه........................ 143

تحلیل آ ماری..................................... 144

تأثیرعوامل دموگرافیك بر پاسخ به سؤالات............ 147

تأثیر سابقه تأسیس شركت........................... 149

تأثیر میزان تحصیلات مدیران........................ 151

تأثیر جنسیت مدیران............................... 153

تأثیر سن مدیران.................................. 155

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها........... 157

مقدمه............................................ 158

نتایج تحقیق...................................... 159

نتایج فرضیه اصلی................................. 162

نتایج فرضیه فر عی................................ 163

پیشنهادها........................................ 165

پیشنهاد فر ضیه اصلی.............................. 169

پیشنهاد فر ضیه فر عی............................. 171

ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آ تی................ 172

فایل ورد (word) بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی
فهرست منابع...................................... 173

ضمائم............................................ 177

چكیده انگلیسی 179

لینک کمکی