فایل ورد (word) بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در سال 1392 است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی می باشد. و نمونه آماری در این پژوهش 60 نفر است كه به تصادف انتخاب شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی استنباطی می باشد . به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای، میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری و همچنین پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی است. پرسشنامه استاندارد باس و پری، که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است و دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است.و ضریب آلفای كرونباخ در این پرسشنامه 0.92می باشد. كه نشان می دهد از پایایی بالایی برخوردار است. پرسشنامه دوم، پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی با 22 گویه است. كه پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شده است و بنابر تحقیقات محققین این پرسشنامه نیز از اعتبار بالایی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه در متغیر جرات ورزی و زیر مقیاسهای پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت در نمونه انتخابی رابطه ای برداشت نمیشود. اما در برخی از تحقیقاتی كه در گذشته در این زمینه انجام شده است بین دو متغیر جرات ورزی و پرخاشگری، رابطه معنی داری بدست آمده است.

فایل ورد (word) بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش.... 1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت پژوهش5

اهداف پژوهش7

هدف كلی7

هدف جزئی7

فرضیه های پژوهش7

فرضیه اصلی:7

فرضیه های فرعی پژوهش:7

سوالات تحقیق8

سوال اصلی8

سوال فرعی8

متغیرهای پژوهش8

تعریف عملیاتی9

تعریف عملیاتی متغیر جرأت ورزی:9

تعریف عملیاتی متغیر پرخاشگری:9

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری10

اعتبار و روایی پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی10

تعریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی10

فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 12

مقدمه13

تعریف جرأت ورزی13

انواع رفتار جرأت مندانه19

هدف های جرأت ورزی19

مزایای رفتار جرأتمندانه19

پیامدهای منفی نداشتن جرأت20

عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه20

فرهنگ گفتاری در رفتار جرأتمندانه23

آموزش مهارت جرات ورزی و «نه گفتن» در مقابل خواسته های نابجای دیگران23

سه مهارت مفید در تقویت جرأت ورزی25

نكات پایانی26

یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود26

الگوهای پرخاشگری31

راه‌های تقویت ارتباط جرأت‌ مند‌انه36

مفهوم پرخاشگری :40

ویژگیهای افراد پرخاشگر.42

تاثیر مشکلات خانوادگی اجتماعی براختلال پر خاشگری51

کنترل پرخاشگری :52

تاثیر آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری53

رفتارهایی كه در كاهش پرخاشگری موثر هستند:56

جرات ورزی و پرخاشگری57

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج62

تحقیقات انجام شده در داخل62

تحقیقات انجام شده در خارج62

فصل سوم: روش پژوهش.... 64

مقدمه65

روش پژوهش65

جامعه آماری65

حجم نمونه و نمونه گیری65

نحوه گردآوری داده ها66

ابزار اندازه گیری پژوهش66

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری:66

معرفی پرسشنامه66

کلید نمره گذاری:67

اعتبار و روایی:67

اعتبار و روایی پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی67

معرفی پرسشنامه67

كلید نمره گذاری68

اعتبار و روایی68

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها69

مقدمه70

تحلیل توصیفی71

تحلیل استنباطی76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81

مقدمه82

نتیجه یافته ها82

بررسی فرضیات پژوهش:82

بحث و نتیجه گیری83

پیشنهادات پژوهش83

پیشنهاد به محققان بعدی84

پیشنهادات کاربردی84

پیشنهادات پژوهشی84

محدودیت های پژوهش85

منابع و مآخذ. 86

ضــمائــــم. 88

آزمون جرأت ورزی89

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری90

لینک کمکی