فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری :

هدف از انجام این پژوهش"شناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان" می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.

برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه90 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بدین منظور یك نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به كمك نر م افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد و چون این ضریب بالاتر از 0.70 می باشند بنابراین این ارقام ضریب اعتماد را تایید می‌نماید. در این پژوهش جهت بررسی داده‌های آماری از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری
فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. سوالات تحقیق.. 5

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1. بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 7

2-1-1. راه های توسعه جهانگردی.. 7

2-1-2. راههای دیگر توسعه جهانگردی.. 11

2-1-3. اهمیت گسترش صنعت جهانگردی در ایران:16

2-1-4. تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع. 17

2-1-5. گسترش حمل و نقل ( بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای) :18

2-1-6. جهانگردی و مسائل امنیت.. 18

2-1-7. توسعه گردشگری؛ خواسته یا نیاز؟. 20

2-1-8. درآمدزایی "بلیز" از گردشگری.. 22

2-1-9. شکل‌های توسعه جهانگردی.. 24

2-1-10. بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران. 29

2-1-11. بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری.. 31

2-1-12. آمیخته بازاریابی جهانگردی:33

2-1-13. تقسیم بازار و استراتژیهای حاكم بر آن:34

2-1-14. تأملی بر گردشگری شهری در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار این صنعت شهری 36

2-1-15. شهر و گردشگری.. 40

2-1-16. کاربری های گردشگری شهری.. 42

2-1-17. گردشگری شهری و فضای شهری.. 43

2-1-18. عناصر و فرصت های گردشگری شهری.. 45

2-1-19. شهرنشینی و گردشگری شهری.. 46

2-2. بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 48

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 48

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 49

2-3. جمع بندی فصل دوم. 52

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 54

3-2. روش پژوهش... 54

3-3. جامعه آماری.. 54

3-4. نمونه آماری.. 55

3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 55

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه. 56

3-6-1. تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه. 56

3-6-2. تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 57

3-7. تجزیه و تحلیل آماری.. 58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

4-1.مقدمه:60

4-2. آمار توصیفی.. 60

4-2-1.جنسیت.. 60

4-3. نتایج توصیفی.. 65

4-3-1. ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:65

فصل پنجم نتایج ،‌پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

5-1. مقدمه. 78

5-2. نتایجتحقیق:78

5-3. راهکار ها و پیشنهادات.. 80

5-4. محدودیت های تحقیق.. 82

5-5. مشکلات تحقیق.. 83

5-6. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 83

5-7. پیشنهادات به محققان بعدی.. 84

منابع. 85

فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری
فهرست جداول

جدول(4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60

جدول(4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61

جدول(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62

جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63

جدول(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64

جدول(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 65

جدول( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 65

جدول( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 66

جدول( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67

جدول( 4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68

جدول( 4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 68

جدول( 4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 69

جدول( 4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70

جدول( 4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71

جدول( 4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 71

جدول( 4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72

جدول( 4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73

جدول( 4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 73

جدول( 4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74

جدول( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75

جدول( 4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 75

جدول( 4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76

فایل ورد (word) بررسی راهكارهای توسعه گردشگری
فهرست نمودارها

نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60

نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61

نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62

نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63

نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64

نمودار(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 65

نمودار( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 66

نمودار( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 67

نمودار( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67

نمودار(4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68

نمودار(4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 69

نمودار(4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 70

نمودار(4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70

نمودار(4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71

نمودار(4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 72

نمودار(4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72

نمودار(4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73

نمودار(4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 74

نمودار(4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74

نمودار ( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75

نمودار (4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 76

نمودار (4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76

لینک کمکی