فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس :

هدف این تحقیق بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت کارکنان شرکت باریج اسانس می باشد.

روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است.دراین پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت باریج اسانس با حدود 211 نفر پرسنل و كارمند می باشد ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره گیری از جدول مورگان 127 نفر برای انجام تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شده­اند.

در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد که دارای 20 سوال می باشد ، استفاده کرده ایم . همچنین در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرده­ ایم که ضمن تعیین وجود یا عدم رابطه بین متغیرها، شدت رابطه را نیز نشان می­دهد.

تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.

فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس
فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

-1-1مقدمه:2

-2-1تعریف موضوع تحقیق.. 2

1-3- اهداف تحقیق:3

1-3-1-هدف کلی:3

1-3-2-اهداف جزئی:3

-4-1اهمیت وضرورت موضوع:4

1-5- فرضیات تحقیق.. 4

1-6- متغیر های تحقیق.. 5

1-6-1- متغیر مستقل.. 5

1-6-2- متغیر وابسته. 5

1-7- محدودیتهای پژوهش.... 5

1-8- روش تحقیق.. 5

1-9- جامعه ی آماری و حجم نمونه. 5

1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات... 5

1-11- روشهای تجزیه و تحلیل آماری... 6

1-12- قلمرو تحقیق.. 6

1-12-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-12-2- قلمرو مکانی.. 6

1-12-3- قلمرو زمانی.. 6

-13-1تعریف مفاهیم و اصطلاحات:6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

-1-2مقدمه:8

-2-2مفهوم مدیریت کیفیت:8

-1-2-2رضایتمندی مشتری:9

-2-2-2تعهد ورهبری مدیریت ارشد:10

-3-2-2برنامه های ارتقاء شایستگی های کارکنان:10

-4-2-2مشارکت کارکنان.. 10

-5-2-2توانمندسازی کارکنان.. 11

-6-2-2کار گروهی.. 11

-7-2-2آموزش وتوسعه منابع انسانی.. 12

-8-2-2مشتری مداری:12

-3-2اصول مدیریت کیفیت:13

-4-2فعالیتهای مدیریت كیفیت:17

2-5- مبانی مدیریت کیفیت:18

-6-2مفهوم برنامه ریزی منابع انسانی:18

2-7- متغیرهای داخلی یا سازمانی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:19

2-8- متغیرهای خارجی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:20

2-9-رویکردهای برنامه ریزی منابع انسانی:21

2-10- پیش بینی موجودی منابع انسانی:21

2-11- پیش بینی عرضه درونی منابع انسانی:21

2-12-پیش بینی عرضه بیرونی نیروی کار:22

2-13- الزامات اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی:24

2-14- مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل:26

2-15- اهداف مدیریت منابع انسانى:27

2-16- سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی:27

2- 17- مدلهای توسعه منابع انسانی:28

2-17-1- مدلهای عقلایی توسعه ی منابع انسانی:29

2-17-2- مدلهای طبیعی توسعه ی منابع انسانی:29

2-17-3- توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیك:30

2-17-4- رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی:30

2-17-5- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز:31

2-17-6- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده ازفرصت:32

2-17-7- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها:32

2-17-8- مدل I-A توسعه ی منابع انسانی :. 32

2-18- هویت بخشی.. 33

2-19- هم آهنگ سازی... 33

2-20- موفقیت.... 33

2-21- انطباق.. 34

2-22- وظایف مدیریت منابع انسانى در مدیریت کیفیت:34

2-22-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش:35

2-22-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى.. 35

2-22-3- نظام جبران خدمات و انگیزه. 36

2-22-4- نظام ارزیابى عملكرد. 36

2-22-5- پرورش زندگى شغلى.. 36

2-22-6- ایمنى و سلامتى روانى و جسمى.. 36

2-22-7- بهبود ارتباطات منابع انسانى.. 37

2-22-8- تحقیقات منابع انسانى.. 37

2-23- اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى بر مدیریت کیفیت:38

2-24- عوامل محیطى مؤثر بر مدیریت منابع انسانى:39

2-24-1- عوامل محیطى برون سازمانى.. 39

2-24-2- عوامل محیطى درون سازمانى.. 40

2-25- مدل مدیریت کیفیت :41

2-26- مفاهیم بنیادی:42

2-27- تعالی چیست ؟. 43

2-28- جوایز كیفیت و مدیریت كیفیت جامع.. 43

2-29- تعالی سازمانی چیست ؟. 43

2-30- لازمه حركت در مسیر تعالی و سرآمدی... 43

2-31- ارزش ها و مفاهیم بنیادی:44

2-32- اصول پایه کیفیت:44

2-33- روشهای خود ارزیابی در مدل مدیریت کیفیت:46

2-34- ماموریت مدیریت کیفیت چیست؟. 46

2-35- اثر بخشی آموزش کارکنان سازمان به عنوان یک ضرورت اساسی.. 48

2-36- آموزش ضمن خدمت.... 48

2-37- دلایل نیاز به آموزش كاركنان.. 49

2-38- مقاصد آموزش ضمن خدمت.... 49

2-39- مشارکت کارکنان در سازمان در بهبود کیفیت محصول.. 51

2-40-پیش شرطهای لازم برای مشارکت کارکنان.. 51

2-41- فوائد مشارکت کارکنان.. 52

2-42- گروههای مشارکت کارکنان و تیمهای کاری... 52

2-43- انواع تیم های کاری... 53

2-44- اخلاق کارکنان و سنجش اخلاق در بین آنان.. 53

2-45- ضرورت اخلاق اداری :53

2-46-اصول اخلاق اداری :53

2-47- عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان.. 54

2-48- اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی:55

2-49- اهمیت اخلاق در روایات اسلامی.. 55

2-50- معانی و کاربردهای اخلاق.. 55

2-51- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 56

2-52- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 57

2-53- نظام تشویق و پاداش.... 58

2-54- خلاقیت وابتکاربرای تشویق کارکنان.. 59

2-55- ویژگی‌های مدیریت تقدیر سازمانی.. 59

2-56- نارسایی‌های شیوه‌های قدردانی مرسوم. 60

2-57- معیارهای شیوه‌های نوین قدردانی.. 62

2-58- نگرش اسلامی نسبت به جایگاه مدیریتی و ارزشی و تربیتی تشویق و تنبیه. 62

2-59- مزایای مدیریت تقدیر بر مدیریت تنبیه. 63

2-60-پیشینه پژوهش.... 64

2-60-1-تحقیقات داخلی:64

2-60-2-تحقیقات خارجی:65

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 67

3-2 انواع روش تحقیق.. 67

3-3 جامعه ی آماری و حجم نمونه. 67

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات... 68

3-5 سنجش روایی (اعتماد) و پایایی (اعتبار) شاخصها68

3-6 روشهای تجزیه و تحلیل آماری... 69

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 71

4-2- توصیف داده ها71

4-2-1- سن:72

4-2-2- تحصیلات:72

4-2-3- سابقه كار:73

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها74

4-4- نتایج توصیفی:74

4-5- ارزیابی سطح توانمند سازی كاركنان توسط شركت.... 87

4-6- سطح ارزیابی عملكرد كاركنان توسط شركت.... 88

4-7- ارزیابی سطح ارتباطات سازمان.. 88

4-8- ارزیابی سطح تمركز بر مشتری... 89

4-9- ارزیابی سطح توجه شركت به مدیریت كیفیت.... 90

4-10- نتایج استنباطی.. 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه موضوع و روش ها94

2-5 یافته های تحقیق.. 94

3-5 پیشنهادهای کاربردی... 95

4-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی.. 95

ضمائم.. 96

پرسشنامه. 96

جداول Spss: خروجی برنامه. 97

منابع و مآخذ:107

الف) منابع فارسی.. 107

ب) منابع لاتین.. 108

فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس
فهرست اشكال

شكل 2-1- مدلعقلاییتوسعهمنابعانسانی.. 29

شكل 2-2- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی.. 29

شکل 2-3- رویکرد های مختلف به توسعه منابع انسانی.. 31

فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس
فهرست جداول

جدول 2-1: استراتژی های منابع انسانی.. 30

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.... 71

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 72

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 72

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 73

جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 74

جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 75

جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 75

جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 76

جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 76

جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 77

جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 78

جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 78

جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 79

جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 80

جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 81

جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 82

جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 82

جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 83

جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 84

جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 84

جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 85

جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 86

جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 86

جدول4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت.... 87

جدول4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت.... 88

جدول4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 88

جدول4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری... 89

جدول4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت.... 90

جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش.... 91

جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش.... 91

جدول4-33: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش.... 92

فایل ورد (word) تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت باریج اسانس
فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.... 71

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 72

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 73

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 73

نمودار 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 74

نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 75

نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 75

نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 76

نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 77

نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 77

نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 78

نمودار4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79

نمودار4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 79

نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80

نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81

نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 81

نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 82

نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 83

نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 83

نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 84

نمودار 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 85

نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 85

نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 86

نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20.. 87

نمودار4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت.... 87

نمودار4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت.... 88

نمودار4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 89

نمودار4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری... 89

نمودار4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت.... 90

لینک کمکی