فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز - بریگز (MBTI)[1] و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور می­باشد. طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه­ ی دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور می باشد که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده­اند. نمونه­ ی آماری شامل 100 نفر از دانشجویان زن متأهل که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده ­اند.

فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه1

1-2 بیان مسئله3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

1-4 اهداف پژوهش... 7

1-4-1 هدف اصلی:7

1-4-2 اهداف فرعی:7

1-5 فرضیات پژوهش... 8

1-6 عریف عملیاتی و نظری. 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 شخصیت چیست ؟10

2-2 ویژگیهای شخصیتی چیست ؟10

2-3 ابعاد شخصیت چیست ؟10

2-4 انواع شخصیت :10

2-5 ( مایرز - بریگز)13

2-6 تحلیل شخصیت مایرز - بریگز. 16

2-7 عرفی و تاریخچه MBTI16

2-8 موارد کاربرد آزمون MBTI20

2-9 توصیف آزمون MBTI22

2-10 حقایقی در زمینه گونه شخصیتی. 27

2-11 تعریف عام رضایت.. 28

2-12 عریف خاص رضایت (تماس جنسی)28

2-13 عریف رضایت از زندگی. 30

2-14 یدایش رضایت.. 30

2-15 ابعاد رضایت از زندگی. 32

2-16 عریف رضایت زناشویی. 32

2-17 رضایت از زندگی زناشویی. 34

2-18 عوامل مؤثر در رضایت زناشویی. 35

2-19 عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی. 35

2-20 خانواده و رضایت زناشویی. 39

2-21 ارزیابی کیفیت زندگی. 46

2-22 کیفیت زندگی زناشویی. 47

2-23سازگاری زناشویی و سلامت روان. 48

2-24پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی. 49

2-25پیشینه پژوهش در ایران. 51

فصل سوم: وش تحقیق

3-1طرح پژوهش... 54

3-2 جامعه آماری:54

3-3 نمونه پژوهش... 54

3-4 روش نمونه گیری. 55

3-5 ابزار پژوهش... 55

3-5-1 پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH.. 55

3-6 آزمون شخصیتی سنخ نمای مایرز- بریگز. 57

3-7 روش اجرای پژوهش... 63

3-8 انتخاب آزمودنی. 63

3-9 روش پردازش داده ها64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه66

4-2 نتایج استنباطی. 79

4-3 اعتبار یابی. 94

4-4 نتایج به دست آمده95

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتایج. 97

5- 2 پیشنهادات و راه حل ها98

5- 3 محدودیت ها98

5-4 پیشنهاد به محققان آتی. 99

فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان
فهرست منابع و مآخذ. 100

الف) منابع فارسی. 100

ب) منابع انگلیسی. 104

ضــمائــم. 127

الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 127

ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 130

ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 133

فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان
فهرست جداول

جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت کلی زناشویی. 66

جدول 4- 2 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی. 68

جدول 4- 3 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی. 69

جدول 4- 4 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی حل تعارض... 69

جدول 4- 5 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی. 69

جدول 4- 6 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت.. 69

جدول 4- 7 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی. 70

جدول 4- 9 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان. 70

جدول 4- 10 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی.70

جدول 4- 11 فراوانی در مولفه ی برون گرایی و درون گرایی. 71

جدول 4- 12 فراوانی در مولفه ی حسی- شهودی. 71

جدول 4- 13 فراوانی در مولفه ی متفکر-احساسی. 71

جدول 4- 14 فراوانی در مولفه ی ملاحظه کننده-داوری کننده72

جدول4-15: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش... 80

جدول4-16: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش... 84

جدول4-17: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش... 88

جدول4-18: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش... 91

فایل ورد (word) بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان
فهرست نمودارها

نمودار4-1 فراوانی رضایت کل در قالب نمودار هیستوگرام72

نمودار4-2 فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام73

نمودار4-3 فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام73

در نمودار4-4 فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام74

نمودار4-5 فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام74

نمودار4-6 فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام75

نمودار4-7 فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام75

نمودار4-8 فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان در قالب نمودار هیستوگرام76

نمودار4-9 فراوانی رضایت از اقوام و دوستان در قالب نمودار هیستوگرام76

نمودار4-10 فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی در قالب نمودار هیستوگرام77

نمودار4-11 فراوانی برون گرایی-درون گرایی در قالب نمودار هیستوگرام77

در نمودار4-12 فراوانی حسی-شهودی در قالب نمودار هیستوگرام78

در نمودار4-13 فراوانی متفکر-احساسی در قالب نمودار هیستوگرام78

در نمودار4-14 فراوانی ملاحظه کننده-داوری کننده در قالب نمودار هیستوگرام79

لینک کمکی