فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان :

هدف اصلی این تحقیق فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان در سال 1393 می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه معتادان است. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، كه بر اساس آن تعداد 111 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرارگرفته از مقیاس پنج گزینه ایلیکرت استفاده شده است .

اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مراكز ترك اعتیاد مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 20 SPSS استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه های این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین استفاده شده است .

بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد میزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد ، كه برای سئوالات اعتیاد عدد 762/0 درصد بدست آمد . برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی وآزمون تی مستقل استفاده كردیم ،كه ضمن تعیین وجود یا عدم تفاوت رابطه بین دو متغیر، شدت رابطه بین دو متغیر را نیز نشان می دهد.

در این تحقیق نتایج زیر حاصل شد: میزان دینداری بر میزان گرایش بر اعتیاد موثر می باشد. میزان استفاده از رسانه بر میزان گرایش بر اعتیاد موثر می باشد. میزان تحصیلات بر میزان گرایش به اعتیاد تاثیردارد.

فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان
فهرست مطالب

چكیده. ‌ج

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف اصلی.. 7

1-4-2- اهداف فرعی.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-6-1- قلمرو مکانی.. 8

1-6-2- قلمرو زمانی.. 8

1-6-3- قلمرو موضوعی.. 8

1-7- روش کار. 9

1-7-1- روش تحقیق.. 9

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات... 9

1-8- تعاریف و مفاهیم تحقیق.. 9

1-8-1- تعاریف نظری... 9

1-8-2- تعریف عملیاتی.. 10

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: تعریف و تاریخچه اعتیاد. 14

2-2-1- تاریخچ مواد مخدّر. 15

2-2-2- تعریف و مفهوم اعتیاد. 16

2-2-3- علل اعتیاد. 18

2-2-4- تشخیص معتاد. 20

2-2-5- شروع اعتیاد. 22

2-2-6- انواع اعتیاد. 23

2-2-6-1- اعتیادات مجاز. 24

2-2-6-2- اعتیادات غیر مجاز. 24

2-2-7- ویژگیهای افراد معتاد. 25

2-2-8- اثرات دارویی مواد مخدر. 25

2-2-9- ریشه‌های روانی اعتیاد. 26

2-2-10- آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ.. 26

2-2-11- پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد. 27

2-2-12-پیشگیری و درمان اعتیاد. 27

2-2-13- درمان.. 28

2-2-14- تفاوت میان عادت و اعتیاد. 29

2-2-15- اثرات مواد مخدر و روانگردان ها بر میل جنسی.. 29

2-2-16- اعتیاد زنان.. 31

2-2-16-1- پیامدهای اعتیاد زنان.. 31

2-2-17- نقش مادر در اعتیاد فرزندان از كودكی تا دوران بلوغ:32

2-2-18- الگوی مصرف مواد توسط زنان در ایران.. 34

2-2-19- عوامل مخاطره آمیز اعتیاد. 35

2-3- بخش دوم: مبانی نظری پژوهش:41

2-3-1- نظریه های روان شناختی.. 41

2-3-2- رویکردهای جامعه شناختی.. 42

2-3-3- تئوری محرومیت نسبی.. 43

2-3-4- نظریه های خرده فرهنگ..... 44

2-3-5- نظریه پیوند افتراقی.. 45

2-4- بخش سوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق:48

2-4-1- تحقیقات داخلی.. 48

2-4-2- تحقیقات خارجی.. 51

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه. 56

3-2- روشپ ژوهش.... 56

3-3 جامعه آماری... 57

3-4- نمونه آماری... 57

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات... 58

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 59

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 59

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 60

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 63

4-2- آمار توصیفی.. 64

نتایج استنباطی.. 71

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 78

5-2- نتیجه گیری... 78

5-3- نتایج به دست آمده. 78

5- 4- پیشنهادات... 79

5-4-1- پیشنهادات بنیادی... 79

5-4-2- پیشنهادات کابردی... 79

5-5- محدودیت های پژوهش.... 80

5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر. 80

5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 80

منابع.. 81

منابع فارسی.. 81

منابع لاتین.. 85

ضمائم: پرسشنامه. 86

Abstract. 89

فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان
فهرست جداول

جدول 4-1 تعداد و درصد وضعیت تاهل.. 64

جدول 4-2 تعداد و درصد وضعیت تحصیلات... 64

جدول 4-3 تعداد و درصد محل سکونت.... 65

جدول 4-4 تعداد و درصد وضعیت مهاجرت... 65

جدول 4-5 تعداد و درصد قومیت.... 66

جدول 4-6 میانگین وانحراف استاندارد و واریانس میزان گرایش به اعتیاد. 69

فایل ورد (word) بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان
فهرست نمودارها

نمودار4-1 وضعیت تاهل.. 66

نمودار4-2 وضعیت تحصیلات... 67

نمودار4-3 وضعیت سکونت.... 67

نمودار4-4 مهاجرت... 68

نمودار4-5 قومیت.... 68

نمودار4-6 میزان دیدنداری... 69

نمودار4-7 میزان استفاده از رسانه. 70

نمودار4-8 میزان گرایش به اعتیاد. 70

لینک کمکی