فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان :

این پژوهش به فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه شامل 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه ها است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. آزمودنی ها دو پرسشنامه (نگرش مذهبی)و (پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن ) را تکمیل نمودند.

پرسشنامه نگرش مذهبی به منظور سنجش دینداری در معتقدین به اسلام و مذهب شیعه ساخته شده و چهار بعد دینداری را می سنجد .پایایی و اعتبار همه ابعاد آن معنادار و در سطح رضایت بخشی اعلام شده است. همچنین پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن مجموعه ای از قابلیت ها.صلاحیت ها.و مهارتهای غیر شناختی فرد را در نظر گرفته و توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهای محیطی را می سنجد. اعتبار این پرسشنامه در ایران 93 درصد گزارش شده است .

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد،همچنین نتایج نشان داد بین جنسیت و هوش هیجانی رابطه معنا داری وجود ندارد. نتیجه آنکه یافته ها نشان داد که نگرش مذهبی بالاتر بیانگر هوش هیجانی بالاتری می باشد .

فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان
فهرست مطالب

فصل اول. 2

کلیات پژوهش... 2

1.1.مقدمه. 3

2.1.بیان مسئله. 5

3.1.اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

4.1.اهداف پژوهش.. 7

5.1.فرضیه های پژوهش.. 7

6.1.متغیر های پژوهش.. 8

7.1.تعریف مفاهیم:8

1.7.1.تعاریف نظری:8

2.7.1. تعاریف عملیاتی :8

فصل دوم.. 10

پیشینه و ادبیات تحقیق.. 10

1.2.تعریف هوش.. 11

2.2.تعریف هوش هیجانی. 11

3.2.تاریخچه هوش هیجانی:14

4.2.ویژگی های هوش هیجانی. 16

5.2.ابعاد هوش هیجانی:17

6.2.مؤلفه ی های هوش هیجانی. 22

7.2. چگونه میتوان در هوش هیجانی پیشرفت كرد ؟. 22

8.2.نگرش چیست؟. 24

1.8.2.تعریف نگرش.. 25

8.2 .2.تعریف نگرش مذهبی:25

9.2.ضرورت آموزش و سازندگی مذهبی. 26

10.2.سازندگی مذهبی فرد27

11.2.تقویت بنیادهای مذهبی. 28

12.2.تزكیه مذهبی. 29

13.2.رابطه مذهب و هدایت جوانان. 30

14.2.معنای آرمان خدا در پرتوی هوش هیجانی. 32

15.2.بازیابی معنویت یا نگرش مذهبی بر اساس هوش هیجانی. 37

1.15.2.اصل اول :پذیرش خود و دیگران. 37

2،15،2.اصل دوم: ناراضیتی خلاق و سازنده37

3.15.2.اصل سوم: یافتن زمینه های مشترك برای پیوند38

4.15.2.اصل چهارم:اعتماد سازی.. 38

5.15.2.اصل پنجم:قدر دانی. 38

6.15.2: اصل ششم:قطع رابطه به هنگام ضرورت اما محترمانه. 39

7.15.2: اصل هفتم:گذشت وبخشش.. 39

16.2.نگرش مذهبی و سلامت هیجانی. 41

17،2.مؤلفه های هوش هیجانی. 42

18.2.تقسیم بندی افراد براساس هوش بهر و هوش هیجانی :45

19.2.پیشینه تحقیق:47

1.19.2.پژوهش های انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی:47

2.19.2.پژوهش های انجام شده در خارج كشور در مورد هوش هیجانی:48

3.19.2 پژوهش های انجام شده در ایران درباره نگرش مذهبی :49

4.19.2 پژوهش های انجام شده در خارج درباره نگرش مذهبی:50

فصل سوم. 51

روش پژوهش... 51

1.3. طرح پژوهش.. 52

2.3.جامعه آماری.. 52

3.3.نمونه. 52

4.3.ابراز پژوهش.. 52

5.3.روش نمونه گیری:53

6.3.پرسشنامهی هوش هیجانی بار ــ آن. 53

7.3.مشخصات پرسشنامهی هوش هیجانی بار ــ آن. 54

8.3.اعتبار و روایی:55

9.3.نمرهگذاری و تفسیر نمرات.. 56

10.3.معرفی. 57

11.3.نقاط قوت و کاربردی این پرسشنامه. 59

12.3.کلید و نحوه نمرهگذاری آزمون سنجش نگرشهای مذهبی. 60

فصل چهارم. 62

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش... 62

1.4.مقدمه. 63

2.4.آمار استنباطی. 75

فصل پنجم.. 79

نتایج پژوهش.... 79

1.5.خلاصه پژوهش.. 80

2.5.نتیجه گیری:81

3.5.پیشنهادات.. 82

4،5. محدودیتها:83

منابع:84

منابع فارسی. 84

منابع لاتین:85

پیوست.. 86

پیوست الف-1 : پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن. 86

پیوست الف-2: سوالات آزمون سنجش نگرشهای مذهبی:92

فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان
فهرست جداول

جدول 1) جنسیت.. 64

جدول 2) فراوانی گویه های بعداعتقادی.. 65

جدول 3) فراوانی گویه های بعد تجربه ای.. 67

جدول 4) فراوانی گویه های بعدپیامدی.. 69

جدول 5) فراوانی گویه های بعدمناسکی. 71

جدول6) نگرش مذهبی. 73

جدول7)آمار توصیفی متغیرهای هوش هیجانی. 74

جدول ( 8آزمون پیرسون فرضیه یك.. 75

جدول9 )آزمون تی فرضیه دو. 75

جدول 10) آزمون تی فرضیه سه. 76

جدول11)آزمون رگرسیون فرضیه چهار. 77

جدول12)ماتریس همبستگی. 77

فایل ورد (word) بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان
فهرست نمودارها

نمودار1) فراوانی جنسیت.. 64

نمودار2 بعداعتقادی.. 66

نمودار3 ) بعد تجربه ای.. 68

نمودار4 ) بعد پیامدی.. 70

نمودار5 ) بعد مناسکی. 72

نمودار 6) نگرش مذهبی. 73

نمودار 7) هوش هیجانی. 74

لینک کمکی