فایل ورد (word) بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد دارای 229 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد :

در این پژوهش به بررسی مكانیسم ها و سبك های افسردگی در داشنجویان دانشگاه علامه می پردازیم. جامعه ما كلیه دانشجویان دانشگاه علامه می باشند. از بین این جامعه یكصد نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آن ها تقسیم شد.

با توجه به بالا بودن گویه های پرسشنامه كه به تفصیل در فصل چهارم به آن می پردازیم ، آزمون spss به صورت گسترده انجام شد ، كه دارای صفحات زیادی می باشد

فایل ورد (word) بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد
فهرست مطالب

فصل اول كلیات پژوهش

چكیده2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله6

1-4- اهداف پژوهش7

1-5- اهداف اختصاصی7

1-6- سوالات اصلی پژوهش7

1-6-1- سوالات كلی7

1-6-2- سوالات اختصاصی7

1-7- متغیرهای پژوهش :8

1-7-1- متغیر مستقل8

1-7-2- متغیر وابسته :8

1-7-3- متغیر کنترل :8

1-7-4- متغیرهای مزاحم :8

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها :8

1-9- تعاریف نظری متغییرها :8

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- افسردگی10

2-2- علایم‌ شایع‌10

2-3- علت های افسردگی11

2-4- درمان12

2-4-1- دارو درمانی12

2-4-2- روان درمانی12

2-4-3- رفتار درمانی12

2-4-4- شناخت درمانی13

2-5- آشنایی با روش های شناختی و رفتاری در درمان افسردگی13

2-6- عزت نفس پایین ، احساس گناه و غرق شدن در مسئولیت ها13

2-7- اهداف شناختی14

2-8- اهداف هیجانی ، انگیزشی ، رفتاری و فیزیولوژیكی15

2-9- توصیه های عمومی و عملی برای مقابله با افسردگی18

2-10- اختلال دوقطبی19

2-10-1- اختلال دوقطبی نوع I20

2-10-2- اختلال دوقطبی نوع II21

2-10-3- اختلال ادوارخویی21

2-10-4- اختلال دوقطبی تصریح‌نشده21

2-10-5- درمان اختلال دوقطبی23

2-11- تعریف افسردگی23

2-12- شرح اختلال افسرد‌گی اساسی24

2-13- ویژگی‌های تشخیصی افسرد‌گی اساسی 24

2-13-1- عوامل زیستی افسرد‌گی25

2-13-2- عوامل روانی- جسمی‌افسرد‌گی26

2-13-3- نابهنجاری‌های نیمکره غالب د‌ر افسرد‌گی27

2-14- د‌رمان‌های رایج افسرد‌گی27

2-15- مکانیسم های دفاعی29

2-16- مكانیزم های دفاعی یا وسایل سازگاری 30

2-17- ملاك های بهداشت روانی32

2-18- ملاك های اجتماعی و روان شناختی33

2-19- چهار مباحثه33

2-20- ملاك های بیماری روانی34

2-21- رویكردها/ الگوها36

2-21-1- الگوی پزشكی (یا زیست – شیمیایی)36

2-21-2- الگوی روان پویشی37

2-21-3- الگوی رفتاری38

2-21-4- الگوی شناختی39

2-21-5- الگوی ساختارگرای اجتماعی40

2-21-6- الگوی انسان گرا/ وجودگرا40

2-21-7- رویکرد تکاملی41

2-21-8- الگوی نظام های خانوادگی42

2-21-9- الگوی اجتماعی- فرهنگی42

2-21-10- الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)43

2-21-11- رویکرد التقاطی43

2-21-12- دیدگاه زیست شناختی44

2-21-13- دیدگاه روان پویشی44

2-21-14- دیدگاه یادگیری45

2-21-15- دیدگاه شناختی46

2-21-16- دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی46

2-21-17- دیدگاه اجتماعی47

2-21-18- ارزش رویكرد تعاملی47

2-21-19- دیدگاه روان پویشی47

2-22- راهنمای تشخیص و طبقه بندی49

2-22-1- راهنمای تشخیصی و آماری افسردگی49

2-22-2- رویكرد طبقه بندی54

2-22-3- سیستم چندمحوری55

2-23- اختلال های خُلقی61

2-24- اسكیزوفرنی و اختلال های مربوط62

2-24-1- اختلال های شخصیت64

2-24-2- اختلال های مرتبط با رشد65

2-24-3- اختلال های مرتبط با پیری و شناختی67

2-24-4- اختلالهای مرتبط با مواد68

2-24-5- اختلال های خوردن و اختلال های كنترل تكانه69

2-25- تأثیر افسردگی بر فرد: داغ و پریشانی72

2-26- تاثیر افسردگی بر خانواده75

2-27- تأثیر افسردگی بر جامعه76

2-28- مکانیسم ها و سبک های دفاعی77

2-28-1- مکانیسم های دفاعی (تعریف و کاربرد)77

2-28-2- مكانیزم های دفاعی79

2-28-3- طبقات و نمونه های مكانیزم های دفاعی80

2-28-4- نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی83

2-28-5- دفاع های نارسیستیک84

2-28-6- دفاع های نابالغ85

2-28-7- دفاع های نوروزی86

2-28-8- دفاع های سالم87

2-29- طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)88

2-30- پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران88

فصل سوم روش پژوهش

3-1- روش پژوهش :92

3-2- جامعه آماری :92

3-3- نمونه آماری:92

3-4- ابزار پژوهش :92

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1- تجزیه و تحلیل داده ها95

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5-1- نتیجه گیری229

5-1-1- بحث:229

5-1-2- نتیجه گیری:230

5-1-3- محدودیت ها:230

5-1-4- پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :230

منابع و مآخذ.................................219

لینک کمکی