فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده :

هدف این تحقیق بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده می باشد. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل و شاغل در شهرستان کاشان می باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 224 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت . محقق در این پژوهش رویکرد توصیفی را اختیار کرده است اما با توجه به پیچیدگی پدیده های اجتماعی و موضوع مورد مطالعه محقق لازم می داند پس از توصیف همه جانبه موضوع مورد نظر به تحلیل آن و بررسی عوامل مرتبط با آن بپردازد. بنابراین محقق با توجه به مسئله و موضوع مورد تحقیق و با توجه به فرضیه ها و نمونه های انتخاب شده خویش روش پرسشنامه را برگزیده است.

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای كرون باخ استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی بدست آمده در علوم و تحقیقات اجتماعی از شیوه های گوناگون موجود در آمار های توصیفی و استنباطی استفاده می کنند. در این تحقیق از آنجایی که متغیرها ترتیبی – ترتیبی هستند از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 18 SPSSاستفاده شده است. در این تحقیق پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات در ادامه (فصل چهارم) مورد بررسی قرار گرفته است.

فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده
فهرست مطالب

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله تحقیق.. 2

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع.. 3

1-4 اهداف تحقیق.. 4

1-4-1 اهداف جزئی:4

1-5 فرضیات:4

1-6 سوالات تحقیق.. 5

1-7 قلمرو تحقیق.. 5

1-7-1 قلمرو موضوعی (محتوایی). 5

1-7-2 قلمرو مكانی.. 5

1-7-3 قلمرو زمانی.. 5

1-8 تعریف مفاهیم واژه های كلیدی:5

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه. 8

2-1 بخش اول: ادبیات تحقیق... 8

2-1-1 تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده. 9

2-1-2 انگیزه­های اشتغال زنان.. 14

2-1-3 دستاوردهای اشتغال زنان.. 16

2-1-4 پیامدهای اشتغال زنان.. 18

2-1-5 بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی‌.. 28

2-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق... 32

2-2-1 تحقیقات داخلی.. 32

2-2-2 تحقیقات خارجی.. 34

2-3 بخش سوم: مبانی نظری.... 35

2-3-1 سابقه تاریخی.. 36

2-3-2 دیدگاه روان پویایی سازگاری زناشویی:36

2-3-3 دیدگاه شناختی سازگاری زناشویی:37

2-3-4 رویکرد نقش گرایی.. 37

2-3-5 رویکرد مارکسیستی.. 38

2-3-6 رویکرد فمنیستی.. 38

2-3-7 تعارض نقش.... 39

2-3-8 چارچوب گری بکری... 42

2-3-9 نظریه قدرت قرص..... 43

2-4 مدل مفهومی تحقیق.. 47

فصل سوم

روش شناسی

3-1 مقدمه. 49

3-2 متغیر پژوهش.... 49

3-3 روش پژوهش.... 49

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات... 50

3-5 جامعه آماری:50

3-6 حجم نمونه آماری... 51

3-7 پایایی:51

3-8 شیوه تجزیه وتحلیل داده ها:52

3-9 آمار توصیفی :52

3-10 آمار استنباطی :53

3-11 تجزیه و تحلیل آماری... 53

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 55

4-2 توصیف داده ها (آمار توصیفی). 55

4-3 تحلیل داده ها (آزمون فرضیات). 68

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

5-1خلاصه:74

5-2نتیجه گیری:75

5-3 محدودیتهای تحقیق.. 76

5-4 پیشنهادات کاربردی... 76

5-5 پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 77

5-6 پیشنهاد به محققان آتی.. 77

منابع:78

پیوست: پرسشنامه. 80

فایل ورد (word) بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده
فهرست جداول

جدول شماره 4-1-1 توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 55

جدول شماره4-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل.. 55

جدول شماره 4-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 56

جدول شماره4-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال. 56

جدول شماره 4-1-5 توزیع پاسخگویان بر حسب مشارکت همسر در امور خانه. 56

جدول شماره4-1-6 توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت همسر در امور خانه. 56

جدول شماره 4-1-7 توزیع پاسخگویان بر حسب انتظار مشارکت در امور خانه. 57

جدول شماره 4-1-8 توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت مورد انتظار همسر. 57

جدول شماره 4-1-9 توزیع پاسخگویان بر حسب دخالت شوهر در امور منزل. 58

جدول شماره4-1-10 توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم وظایف در منزل. 58

جدول شماره 4-1-11 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تناقض نقش در محل کار. 59

جدول شماره4-1-12 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس اجحاف در محل کار. 59

جدول شماره 4-1-13توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس فشار در محل کار. 60

جدول شماره 4-1-14توزیع پاسخگویان بر حسب میزان فرصت... 60

جدول شماره 4-1-15توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال. 61

جدول شماره 4-1-16 توزیع پاسخگویان بر حسب توافق با همسر با اشتغال. 61

جدول شماره 4-1-17 توزیع پاسخگویان بر حسب علت موافقت همسر با اشتغال. 62

جدول شماره 4-1-18 توزیع پاسخگویان بر حسب... 63

جدول شماره 4-1-19 توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی حل اختلاف... 64

جدول شماره4-1-20توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به اشتغال زنان. 65

جدول شماره 4-1-21 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی.. 67

لینک کمکی