فایل ورد (word) بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی :

هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد.

این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است.

جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند.

روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فایل ورد (word) بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی
فهرست مطالب

چكیده:‌أ

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه :2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3-پیشینه تحقیق:5

1-4- اهمیت وضرورت موضوع.. 7

1-5- اهداف پژوهش.... 9

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- فرضیه های پژوهش.... 10

1-7- قلمرو پژوهش.... 10

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-7-2- قلمرو مکانی.. 10

1-7-3- قلمرو زمانی.. 11

1- 8- تعریف مفاهیم واصطلاحات... 11

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- اهمیت مشاوره در آموزه های دینی.. 15

2-3- تاریخچه ی روانشناسی مشاوره. 17

2-4- مفهوم مشورت دراسلام. 18

2-5- دلایل بررسی مشاوره از دیدگاه اسلام :19

2-6- اهمیت مشاوره در احادیث:22

2-7- هدفهای مشاوره. 23

2-8- اهداف انی روان شناسی مشاوره. 24

2-9- اهداف غایی ونهایی روان شناسی مشاوره :24

2-10-مكتب های مهم در روان شناسی مشاوره. 24

2-10-1- مكتب مشاوره مستقیم :24

2-10-2- مكتب مشاوره غیر مستقیم :25

2-10-3- مكتب مشاوره نیمه مستقیم :25

2-11- روشهای مورد استفاده در روان شناسی مشاوره:25

2-12- نقش مشاور در مدارس.... 25

2-13- نقش مشاور در امور تحصیلی:27

2-14- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:28

2-15- جمع­بندی و نتیجه­گیری:30

2-16- نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش اموزان:30

2-17- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی.. 32

2-18- و ظایف مشاوران.. 33

2-19- اهمیت راهنمایی:35

2-20- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره. 36

2-21- خصوصیات را هنما و مشاور از دیدگاه اسلام. 37

2-22- ضرورت فعالیت های راهنمایی ومشاوره درمدارس.... 38

2-23- انواع گروهها41

2-23-1- گروههای راهنمایی.. 41

2-23-2- گروه بزرگ راهنمایی:41

2-23-3- گروه كوچك راهنمایی:42

2-23-4- نشست های كلاسی:42

2-23-5- گروههای روابط انسانی :44

2-23-6- كلاسهای راهنمایی:44

2-23-7- گروههای مشاوره وروان درمانی.. 45

2-23-8- گروههای همدرد(همشكل):45

2-23-9- گروههای مورد مدار:45

2-23-10- گروههای توانش بشری:46

2-23-11- گروههای مشاروره ای همگنان :46

2-23-12-گروههای مشاورت... 47

2-23-12-1- گروههای مشاورتی مورد-مدار. 47

2-23-12-2- گروههای اموزشی –تجربی.. 48

2-24- تصویری از روابط انسانی.. 48

2-24-1- روابط سالم وناسالم.. 48

2-25- نیاز های بشری در رابطه با مشاوره گروهی.. 52

2-26- نیاز های فیزیولوژیك:52

2-27- نیاز به امنیت :53

2-28- محبت وتعلق:55

2-29- عزت:55

2-30- تحقق خویشتن :57

2-31- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن.. 58

2-32- فرایند مشاوره :58

2-33- فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی.. 59

2-34- تاریخچه راهنمایی ومشاوره:60

2-35- تعاریف راهنمایی و مشاوره. 61

2-36- تعریف مشاوره. 61

2-37- اهداف مشاوره و راهنمایی.. 62

2-38- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:64

2-39- خصوصیات مشاوران.. 65

2-40- نقش مشاوردرمدارس:67

2-41- نقش مشاور درامور تحصیلی.. 68

2-42- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان.. 69

2-43- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما74

2-44- مشاوره چه وظایفی دارد ؟. 74

2-45- مشاور در رابطه مشاوره ای :75

2-47- محیط مساعد برای مشاوره. 81

2-48- راهنمای حرفه ای در دوره راهنمایی تحصیلی.. 82

2-49- فعالیت های حرفه ای در مدارس راهنمایی تحصیلی.. 82

2-50- فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان ها84

2-51- جهت یابی در پایان دبیرستان.. 85

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 87

3-2- جامعه آماری مورد بررسی.. 87

3-3- نمونه شیوه نمونه گیری... 88

3-4- واحد تحلیلی.. 88

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 89

3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش.... 89

3-6-1- روایی.. 90

3-7- پایایی.. 90

3-7-1- پایایی پژوهش.... 90

3-8- روشهای تحلیل آماری... 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه. 93

4-2- تحلیل توصیفی.. 94

4-3- آمار استنباطی.. 108

فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و راهکارها

5-1- نتایج پژوهش.... 111

5-2- محدودیتهای پژوهش.... 116

5-2-1- پیشنهادات محقق.. 116

5-3- پیشنهادها:117

منابع و مآخذ:119

لینک کمکی