فایل ورد (word) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها :

مقدمه : تعارضات زناشویی بخشی از زندگی مشترك میان افراد است كه در همه اقشار دیده می‌شود. جانبازان بدلیل ضایعه و آسیبهای جسمی و روانی وارد بر آنان در معرض تعارضات زناشویی قرار دارند.

هدف :‌ هدف از این تحقیق تعیین اثر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها می باشد.

جامعه آماری :‌ عبارتست از همسران جانبازان زیر 50 درصد كه جهت شركت در كلاسهای آموزش خانواده به كانون شهید فهمیده كرج در سال 86 مراجعه كرده بودند.

نمونه گیری :‌ از میان تعداد 160 نفر همسر جانباز، تعداد 40 نفر بر اساس نمره پرسش‌نامه تعارض زناشویی انتخاب و در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند.

روش : به افراد گروه آزمایش به مدت 15 جلسه دو ساعته آموزش مهارتهای حل تعارض یاد داده شد. روش تحقیق به صورت شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود.

ابزار جمع آوری اطلاعات : پرسش نامه تعارض‌های زناشویی و مصاحبه می‌باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها : با استفاده از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد و شاخصهای مركزی)‌و روش آمار استنباطی (آزمون و پارامتریك برای گروه های مستقل و وابسته) داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج : نتایج تحقیق نشان می دهد كه بین آموزش های ارایه شده برای حل تعارضات زناشویی و بهبودی روابط متقابل میان آزمودنیها و همسرانشان در سطح 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار گزارش شده است.

فایل ورد (word) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل میان جانبازان و همسران آنها
فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

عوامل ایجاد كننده تعارضات درزندگی زناشویی

منابع تعارضات زناشویی

تئوریهای مرتبط با تعارضات زناشویی

تئوری تفاوت ادراكی

تئوری برابری

تئوری مبادله

تئوری اسناد

تئوریهای رفتاری تعارض

تئوری گفتگو

تئوری رشد

پیشینه تحقیق

اهداف تحقیق

روش شناسی

روش تحقیق

نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روایی و پایایی پرسش‌نامه تعارضات زناشویی

تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های تحقیق

پیشنهادات

منابع و مأخذ

جدول شماره 1 :‌ویژگی‌های دموگرافیك گروه آزمایش و گروه گواه

جدول شماره 2 : مقایسه میانگین نمرات خام تعارضات زناشویی در گروه ازمایش و گواه در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون

جدول شماره 3 : مقایسه میانگین نمرات تعارضات زناشویی در گروه آزمایش و گواه

جدول شماره 4 : آزمون t مستقل بین دو گروه آزمایش و گواه در ابعاد 7 گانه پرسش‌نامه تعارضات زناشویی

لینک کمکی